تازه‌ها

برگزاری دوره MBA مدیریت کیفیت آزمایشگاه با همکاری پژوهشگاه استاندارد و سازمان مدیریت صنعتی
برگزاری دوره MBA مدیریت کیفیت آزمایشگاه با همکاری پژوهشگاه استاندارد و سازمان مدیریت صنعتی
برگزاری دوره MBA مدیریت کیفیت آزمایشگاه با همکاری پژوهشگاه استاندارد و سازمان مدیریت صنعتی
 
برگزاری دوره MBA مدیریت انرژی  توسط پژوهشگاه استاندارد و مرکز آموزش های کوتاه مدت و تخصصی دانشگاه پیام نور
برگزاری دوره MBA مدیریت انرژی توسط پژوهشگاه استاندارد و مرکز آموزش های کوتاه مدت و تخصصی دانشگاه پیام نور
برگزاری دوره MBA مدیریت انرژی توسط پژوهشگاه استاندارد و مرکز آموزش های کوتاه مدت و تخصصی دانشگاه پیام نور
 
برگزاری دوره جامع بازرسی CNG  با همکاری پژوهشگاه استاندارد و مرکز آموزش های تخصصی و کوتاه مدت دانشگاه پیام نور
برگزاری دوره جامع بازرسی CNG با همکاری پژوهشگاه استاندارد و مرکز آموزش های تخصصی و کوتاه مدت دانشگاه پیام نور
برگزاری دوره جامع بازرسی CNG با همکاری پژوهشگاه استاندارد و مرکز آموزش های تخصصی و کوتاه مدت دانشگاه پیام نور
 
راه اندازی روشهای آزمون پوستی جهت ارزیابی بیولوژیکی تجهیزات پزشکی در پژوهشگاه استاندارد
راه اندازی روشهای آزمون پوستی جهت ارزیابی بیولوژیکی تجهیزات پزشکی در پژوهشگاه استاندارد
راه اندازی روشهای آزمون پوستی جهت ارزیابی بیولوژیکی تجهیزات پزشکی در پژوهشگاه استاندارد