جدیدترین دوره های آموزشی

برگزاری دوره آموزشی  صحه گذاری روش های آزمون- گروه پژوهشی تقاضا محور گلستان
برگزاری دوره آموزشی صحه گذاری روش های آزمون- گروه پژوهشی تقاضا محور گلستان
برگزاری دوره آموزشی صحه گذاری روش های آزمون- گروه پژوهشی تقاضا محور گلستان
 
بازرسی آسانسور هیدرولیکی بر اساس استاندارد 2-6303
بازرسی آسانسور هیدرولیکی بر اساس استاندارد 2-6303
بازرسی آسانسور هیدرولیکی بر اساس استاندارد 2-6303
 
دوره آموزشی کنترل عملکرد محیط های کشت بر اساس استاندارد 8663
دوره آموزشی کنترل عملکرد محیط های کشت بر اساس استاندارد 8663
دوره آموزشی کنترل عملکرد محیط های کشت بر اساس استاندارد 8663
 
برگزاری دوره آموزشی تربیت ارزیاب بر اساس استاندارد 17025
برگزاری دوره آموزشی تربیت ارزیاب بر اساس استاندارد 17025
برگزاری دوره آموزشی تربیت ارزیاب بر اساس استاندارد 17025
 
برگزاری دوره آموزشی تشریح الزامات و مستند سازی و ممیزی آزمایشگاهها ISO/IEC17025:2017
برگزاری دوره آموزشی تشریح الزامات و مستند سازی و ممیزی آزمایشگاهها ISO/IEC17025:2017
برگزاری دوره آموزشی تشریح الزامات و مستند سازی و ممیزی آزمایشگاهها ISO/IEC17025:2017
 
آشنایی با نسخه جدید و تجدیدنظر شده استاندارد ملی شماره 2303- سوسیس و کالباس
آشنایی با نسخه جدید و تجدیدنظر شده استاندارد ملی شماره 2303- سوسیس و کالباس
آشنایی با نسخه جدید و تجدیدنظر شده استاندارد ملی شماره 2303- سوسیس و کالباس