جدیدترین دوره های آموزشی

برگزاری دوره آموزشی تضمین کیفیت یا کنترل کیفیت محیط های کشت و مواد مورد استفاده در آزمایشگاه میکروبیولوژی
برگزاری دوره آموزشی تضمین کیفیت یا کنترل کیفیت محیط های کشت و مواد مورد استفاده در آزمایشگاه میکروبیولوژی
برگزاری دوره آموزشی تضمین کیفیت یا کنترل کیفیت محیط های کشت و مواد مورد استفاده در آزمایشگاه میکروبیولوژی
 
برگزاری دوره MBA مدیریت کیفیت آزمایشگاه با همکاری پژوهشگاه استاندارد و سازمان مدیریت صنعتی
برگزاری دوره MBA مدیریت کیفیت آزمایشگاه با همکاری پژوهشگاه استاندارد و سازمان مدیریت صنعتی
برگزاری دوره MBA مدیریت کیفیت آزمایشگاه با همکاری پژوهشگاه استاندارد و سازمان مدیریت صنعتی
 
برگزاری دوره MBA مدیریت انرژی  توسط پژوهشگاه استاندارد و مرکز آموزش های کوتاه مدت و تخصصی دانشگاه پیام نور
برگزاری دوره MBA مدیریت انرژی توسط پژوهشگاه استاندارد و مرکز آموزش های کوتاه مدت و تخصصی دانشگاه پیام نور
برگزاری دوره MBA مدیریت انرژی توسط پژوهشگاه استاندارد و مرکز آموزش های کوتاه مدت و تخصصی دانشگاه پیام نور
 
برگزاری دوره جامع بازرسی CNG  با همکاری پژوهشگاه استاندارد و مرکز آموزش های تخصصی و کوتاه مدت دانشگاه پیام نور
برگزاری دوره جامع بازرسی CNG با همکاری پژوهشگاه استاندارد و مرکز آموزش های تخصصی و کوتاه مدت دانشگاه پیام نور
برگزاری دوره جامع بازرسی CNG با همکاری پژوهشگاه استاندارد و مرکز آموزش های تخصصی و کوتاه مدت دانشگاه پیام نور