ریاستفرزانه انصاری

  ارتباط مستقیم با سرپرست پژوهشگاه 

(این ارتباط منحصر به شبکه داخلی پژوهشگاه استاندارد می باشد)

عنوان شغل: سرپرست پژوهشگاه استاندارد

آدرس الکترونیکی : ansari [at] standard.ac.ir


 

دفتر آناليز ريسك