تازه‌های استانداردهای ملی ایران چاپ شده در شهریور ماه سال1397 در حوزه‌های مرتبط با پژوهشکده شیمی و پتروشیمی

بنا به گزارش دفتر تدوین پژوهشگاه، با مشارکت همکاران پژوهشکده شیمی و پتروشیمی، استانداردهای ملی ایران به شرح زیر در کمیته های ملی سازمان استاندارد ایران مصوب و پس از شماره‌دهی در شهریور ماه سال 1397 به چاپ رسید.
این استانداردها در قسمت مرتبط با فهرست استانداردهای ملی در سایت سازمان به آدرس www.isiri.gov.ir قابل دسترسی است. 

ردیف عنوان استاندارد نوع استاندارد شماره استاندارد نام دبیر
1

تجهیزات آبیاری-قطره چکان ها و نوارهای آبیاری قطره ای

ویژگی ها و روش های آزمون

6775
(تجدیدنظر سوم)

فضه آریانسب
2

نساجی-کالاهای پر شده با پر وکرک-البسه با کاربرد معمولی-الزامات

ویژگی ها 15419 میلاد ولی بیگی
3

کیسه خواب-الزامات-قسمت دوم-مشخصات پارچه و مواد بکار رفته

ویژگی ها 15420-2 میلاد ولی بیگی
4

پلاستیک ها-سامانه های لوله گذاری تحت فشار از جنس پلی اتیلن و پلی اتیلن شبکه ای شده-آزمون میدانی نشتی با استفاده از فشار هیدرواستاتیک

روش آزمون 22591 لاله سنگ سفیدی
5

پلاستیک ها-سامانه های لوله گذاری با لوله های دارای دیواره ساختمند برای تخلیه فاضلاب و پساب(در دمای پایین و بالا)داخل ساختمان-پلی(وینیل کلرید)صلب-قسمت1:ویژگی های لوله ها و سامانه

ویژگی ها 22592-1 لاله سنگ سفیدی
6

پلاستیک-سامانه های لوله گذاری با لوله های دارای دیواره ساختمند برای تخلیه فاضلاب و پساب(در دمای پایین و بالا)داخل ساختمان-پلی(وینیل کلرید)صلب-قسمت 2:راهنمای ارزیابی انطباق

ویژگی ها 22592-2 لاله سنگ سفیدی
7

لاستیک-روش کار عمومی آماده سازی و تثبیت شرایط آزمونه ها برای روش های آزمون فیزیکی

روش آزمون 14457 لاله سنگ سفیدی
8

پلاستیک ها-سامانه های لوله گذاری-دستگاه جوش برای اتصال دهی سامانه های پلی اتیلن-قسمت 4:کدگذاری برای ردیابی

ویژگی ها 22565-4 ماهرو خالقی مقدم
9

پلاستیک ها-سامانه های لوله گذاری-دستگاه جوش برای اتصال دهی سامانه های پلی اتیلن-قسمت3:نشان صلاحیت اپراتور

ویژگی ها 22565-3 ماهذو خالقی مقدم
10

پلاستیک ها-پلی ال های مورد استفاده در تولید پلی یورتان-اندازه گیری عدد هیدروکسیل

روش آزمون 16470 ماهرو خالقی مقدم
11

پلاستیک ها-نمادها و علایم اختصاری-قسمت 3:نرم کننده ها

ویژگی ها 11373-3 لاله سنگ سفیدی
12

پلاستیک ها-نمادها و علایم اختصاری-قسمت 4:بازدارنده های اشتعال

ویژگی ها 11373-4 لاله سنگ سفیدی
13

پلاستیک ها-محتوی زیستی-قسمت4:تعیین محتوی جرم زیستی

ویژگی ها 22023-4 فضه آریانسب
14

پلاستیک ها-محتوی زیستی-قسمت5:اظهارنامه محتوی کربن زیستی،محتوی پلیمر سنتزی زیستی و محتوی جرم زیستی

ویژگی ها 22023-5 فضه آریانسب
15

پلاستیک ها-تعیین میزان مهاجرت نرم کننده ها

روش آزمون 7749 فضه آریانسب
دفتر آناليز ريسك