تازه‌های استانداردهای ملی ایران چاپ شده در نیمه اول آبان ماه سال 1396 در حوزه‌های مرتبط با پژوهشکده شیمی و پتروشیمی

بنا به گزارش دفتر تدوین پژوهشگاه، با مشارکت همکاران پژوهشکده شیمی و پتروشیمی، استانداردهای ملی ایران به شرح زیر در کمیته های ملی سازمان استاندارد ایران مصوب و پس از شماره‌دهی در نیمه اول آبان ماه سال 1396 به چاپ رسید.
این استانداردها در قسمت مرتبط با فهرست استانداردهای ملی در سایت سازمان به آدرس www.isiri.gov.ir قابل دسترسی است.

ردیف عنوان استاندارد نوع استاندارد شماره استاندارد نام دبیر
1

مواد فعال در سطح صابون‌ها

روش آزمون

3198

(تجدید نظر اول)

باقر احسانی گرگری

2 پلاستیک‌ها- ورق‌های پلی اتیلنی(پلی اتیلن سنگین) تهیه شده با روش رانشگری- الزامات و روش‌های آزمون
ویژگی و روش آزمون 22187

الهام ابراهیم

دفتر آناليز ريسك