تازه‌های استانداردهای ملی ایران چاپ شده در نیمه دوم مهر ماه سال1396 در حوزه‌های مرتبط با پژوهشکده شیمی و پتروشیمی

بنا به گزارش دفتر تدوین پژوهشگاه، با مشارکت همکاران پژوهشکده شیمی و پتروشیمی، استانداردهای ملی ایران به شرح زیر در کمیته های ملی سازمان استاندارد ایران مصوب و پس از شماره‌دهی در نیمه دوم مهر ماه سال 1396 به چاپ رسید.
این استانداردها در قسمت مرتبط با فهرست استانداردهای ملی در سایت سازمان به آدرس www.isiri.gov.ir قابل دسترسی است.

ردیف عنوان استاندارد نوع استاندارد شماره استاندارد نام دبیر
1

دندانپزشکی- مسواک‌های دستی- الزامات فیزیکی و روش‌های آزمون

ویژگی‌ها و روش‌های آزمون

2063
(تجدیدنظر دوم)
فضه آریانسب
2

کفپوش‌های ورزشی- تعیین مقاومت به ضرب

روش آزمون 22168 رضا قاسمی
3

کفپوش‌های ورزشی- تعیین ضخامت کف پوش‌های ورزشی مصنوعی

روش آزمون
22169 رضا قاسمی
4

کفپوش‌های ورزشی- تعیین میزان جذب ضربه

روش آزمون
22170 رضا قاسمی
5

کفپوش‌های ورزشی- تعیین رفتار کف‌پوش تحت بار غلتشی

روش آزمون
22171 رضا قاسمی
6

کفپوش‌های ورزشی- تعیین میزان تغییر شکل عمودی

روش آزمون
22172 رضا قاسمی
رضا قاسمی
دفتر آناليز ريسك