سرپرست دفتر امور هیات علمیمجید نوری کمری
سرپرست دفتر امور هیات علمی
کارشناسی مکانیک از دانشگاه خمینی شهر
کارشناسی ارشد مکانیک از دانشگاه تهران
 دکتری مکانیک از دانشگاه تهران
 
پست الکترونیکی: m.nouri [at] standard.ac.ir
شماره تماس: 32861198 -026


دفتر آناليز ريسك