دوره های ویژه مدیران کنترل کیفیت واحدهای تولیدی و صنعتی

رسانه جدید

 پژوهشگاه استاندارد در راستای توسعه آموزش و ترویج فرهنگ استاندارد و استانداردسازی اقدام به برگزاری دوره های آموزشی درخواستی مدیران کنترل های کیفیت واحدهای صنعتی و تولیدی می نماید.