صفحه نخست / آموزش / دوره های تخصصی

دوره تعیین دوره زمانی کالیبراسیون تجهیزات در 20 مهرماه سالجاری در پژوهشگاه استاندارد برگزار می شود.

سرفصل دوره

 • مقدمه
 • هدف از کالیبراسیون
 • عوامل موثر در تعیین بازه زمانی
 • کالیبراسیون
 • انتخاب اولیه بازه زمانی کالیبراسیون

مدیریت ریسک آنلاین

سرفصل دوره

 • تعریف ریسک و عدم قطعیت
 • مدیریت ریسک
 • شناسایی و ارزیابی ریسک
 • آشنایی با متدهای ارزیابی ریسک
 • انواع اقدامات کنترلی
 • مدیریت ریسک کارگاه

سرفصل دوره:

 • مبانی پله برقی
 • شناخت اجزای پله برقی
 • ابزار مورد نیاز برای بازرسی
 • شناخت الزامات استاندارد
 • شناخت میکروسوئیچ ها
 • شناخت سنسورها
 • آشنایی با موانع الزامی
 • تسلط بر فواصل ایمنی 

سرفصل دوره:

 • آشنایی با الزامات استاندارد ISO/IEC 17020
 • اصطلاحات و تعاریف ممیزی داخلی
 • اصول ممیزی
 • تعیین و ارزیابی ریسک ها و فرصت های برنامه ممیزی
 • اجرا برنامه ممیزی
 • شایستگی های ممیزان و شیوه ارزیابی و انتخاب اعضای تیم ممیزی
 • بازنگری و بهبود برنامه ممیزی