تعیین دوره زمانی کالیبراسیون تجهیزات

کالیبراسیون
کالیبراسیون
کالیبراسیون

هدف از برگزاری

فراگیر از طریق تعیین دوره زمانی کالیبراسیون تجهیزات به بقای عمر و کیفیت تجهیزات کمک کرده و در نتیجه بخشی آزمون مطابق آزمون های ملی و بین المللی موثر می باشد.

سرفصل ها

  • هدف از کالیبراسیون
  • عوامل موثر در تعیین بازه زمانی کالیبراسیون
  • انتخاب اولیه بازه زمانی کالیبراسیون 
  • روش های بازنگری بازه زمانی کالیبراسیون

تقویم برگزاری در سال 1400

تقویم1

شماره های تماس

شماره های تماس: 7- 32806031(026)

داخلی 2764