صفحه نخست / آموزش / دوره های تخصصی / دوره قانون تصمیم گیری ISO Guide 98-4 (بیانیه انطباق)

دوره قانون تصمیم گیری ISO Guide 98-4 (بیانیه انطباق)

ایزو گاید
ایزو گاید
ایزو گاید

هدف از برگزاری:

سرفصل ها

 

  • یادآوری محاسبه عدم قطعیت
  • عدم قطعیت و محدوه پذیرش 
  • محدوده پذیرش 
  • تابع چگالی احتمال
  • محاسبه احتمال انطباق با مشخصات با استفاده از تابع چگالی نرمال 
  • قانون تصمیم گیری به نحو پذیرش ساده 
  • اندازه گیری اندیس قابلیت و احتمال انطباق 
  • قانون تصمیم گیری بر اساس گارد باند
  • کارگاه و حل تمرین  در ارتباط با روش های ذکر شده

 

تقویم برگزاری در سال 1400

ایزو گاید

شماره های تماس:

شماره های تماس: 7- 32806031(026)

داخلی 2764