دوره آموزشی بازرسی آسانسورهای الکتریکی

آسانسور الکتریکی
آسانسور الکتریکی
آسانسور الکتریکی

هدف از برگزاری :

این دوره تبیین کننده قوانین ایمنی برای ساخت و نصب آسانسورهای برقی جدید و دائمی با رانش کششی –اصطکاکی و یا رانش مثبت است که به ترازهای توقف (طبقات) معینی خدمات رسانی نموده و دارای کابینی است که برای جابجایی مسافر و یا بار و مسافر طراحی شده و توسط طناب های فولادی و یا زنجیرهای آویزان بوده و بین ریل های هادی صلب با حداکثر انحراف پانزده درجه از راستای قائم حرکت کند.

سرفصل ها

 

 

  •  شناخت انواع و اجرای آسانسور و آشنایی با مباحث اولیه آن
  • شناخت اجزای الکتریکی و مکانیکی آسانسور های برقی 
  • تشریح استاندارد 1-6303 قدیم و جدید جهت انجام پروسه بازدید
  • تشریح پرسشنامه آسانسور 
  • تشریح دستورالعمل بازرسی 131/131
  • تشریح محاسبات آسانسور 

 

 

تقویم برگزاری در سال 1400

آسانسور-ت

شماره های تماس:

شماره های تماس: 7- 32806031(026)

داخلی 2764