صفحه نخست / آموزش / دوره های تخصصی / دوره آموزشی تضمین کیفیت نتایج آزمون

برگزاری دوره آموزشی تضمین کیفیت نتایج آزمون

تضمین نتایج کیفیت
تضمین نتایج کیفیت
تضمین نتایج کیفیت

هدف از برگزاری

 در تضمین کیفیت ، آزمونگر باید برای پایش اعتبار آزمون ها و کالیبراسیون هایی که انجام آنها را بر عهده دارد ، روش های اجرایی کنترل کیفیت داشته باشد. 

سرفصل ها

  •  تعاریف علم اندازه شناسی
  • کاربرد آمار در آزمایشگاه
  • انجام عملیات آماری روی داده ها در نرم افزارMatlab
  • طبقه بندی خطاها 
  • الزامات استاندارد 17025در خصوص تضمین کیفیت نتایج 
  • مقایسه میانگین ها
  • مقایسه در مجموعه داده های مستقل
  • تجزیه و تحلیل واریانسی

 

 

تقویم برگزاری در سال 1400

تقویم تضمین کیفیت

شماره های تماس

شماره های تماس: 7- 32806031(026)

داخلی 2764