مدیریت ریسک

برگزاری دوره آمـوزشـی مدیریت ریسک
برگزاری دوره آمـوزشـی مدیریت ریسک
برگزاری دوره آمـوزشـی مدیریت ریسک

هدف از برگزاری:

مدیریت ریسک یک فرآیند روشمند است که با شناسایی همه ریسک های فراسوی سازمان در دستیابی به اهداف سازمان با اعمال روش های اداره ریسک موثر تلاش میکند حداکثر ارزش قابل اعتماد را به سازمان بیافزاید. 

سرفصل ها

 

  • تعریف ریسک و عدم قطعیت
  • مدیریت ریسک
  •  شناسایی و ارزیابی ریسک
  •  آشنایی با روش های ارزیابی ریسک
  • آشنایی با استانداردهای مرتبط
  •  انواع اقدامات کنترلی
  •  کارگاه  مدیریت ریسک
 

 

تقویم برگزاری در سال 1400

ریسک 1

شماره های تماس

شماره های تماس:7- 32806031(026)

داخلی 2789-2764