دوره آموزشی کوتاه مدت مدیریت ریسک

رسانه جدید

مدیریت ریسک آنلاین

سرفصل دوره

  • تعریف ریسک و عدم قطعیت
  • مدیریت ریسک
  • شناسایی و ارزیابی ریسک
  • آشنایی با متدهای ارزیابی ریسک
  • انواع اقدامات کنترلی
  • مدیریت ریسک کارگاه