صفحه نخست / آموزش / دوره های تخصصی / دوره آموزشی صحه گذاری روش های آزمون

برگزاری دوره آموزشی صحه گذاری روش های آزمون

صحه گذاری
صحه گذاری
صحه گذاری

هدف از برگزاری :

  آزمونگر باید برای کلیه آزمونها و کالیبراسیون هایی که در دامنه کاربرد آن قرار دارد در روشها و روشهای اجرایی مناسبی به کارگیرد.این روشها و روشهای اجرایی شامل نمونه برداری، جابجایی، حمل و نقل، آماده سازی اقلام مورد آزمون و در موارد مقتضی تخمین عدم قطعیت اندازه گیری و همچنین فنون آماری تحلیل داده های آزمون است. انحراف از روش های‌آزمون و کالیبراسیون فقط در صورتی که مدون شده باشد، از لحاظ فنی قابل توجیه باشد، اجازه داده شده باشد و بوسیله مشتری پذیرفته شده باشد.
 

سرفصل ها

 

  • تصدیق
  • صحه‌گذاری روش‌ها
  • توسعه و اصلاح روش‌ها
  • الزامات استاندارد 17025:2017 درخصوص صحه‌گذاری روش‌ها
  • بررسی خصوصیات عملکردی
  • صحت
  • دقت-تکرارپذیری
  • دقت-دقت میانی
 

تقویم برگزاری در سال 1400

تقویم صحه

شماره های تماس:

شماره های تماس: 7- 32806031(026)

داخلی 2764