برگزاری دوره آموزشی استاندارد5

5
5
5

هدف از برگزاری :

 

در این دوره، چیدمان و شیوه قرارگیری اجزای مختلف یک استاندارد ملی ایران و نحوه بیان و نگارش این اجزا معرفی میشود.

 

سرفصل ها

 

 • ماهیت استاندارد ملی
 • قالب کلی استانداردهای ملی
 •  نحوه تدوین IDENTICAL معادل یکسان
 •  تحوه تدوین MODIFICATION ترجمه تغییر یافته
 •  نحوه تدوین ENDORSEMENT تنفیذ
 •  شیوه نگارش فرمولها
 •  نحوه ارجاع به بندهای استاندارد و ارجاع به استانداردهای دیگر
 •  مراجع الزامی (شیوه نگارش مراجعی که به صورت الزامآور در استاندارد به آنها ارجاع داده شده است(
 • شکلها و جدولهای درون استاندارد
 •  روشهای نمونهبرداری و آزمون
 • اندازه و نوع قلم در قسمت های مختلف متن
 •  الگوی الکترونیکی نگارش استانداردهای ملی ایران (نحوه کار با نرم افزار word)
 •  آشنایی با پیشگفتارها و طرح های روی جلد استانداردها
 •  منابع کتابنامه (شیوه نگارش منابعی که به صورت آگاهی دهنده در استاندارد به آنها اشاره داده شده است(

 

 

 

تقویم برگزاری در سال 1400

تقویم استاندارد5

شماره های تماس:

شماره های تماس: 7- 32806031(026)

داخلی 2764