مدیریت امور مالی

مدیریت امور مالی پژوهشگاه به جهت انجام کلیه فعالیت مالی از قبیل تنظیم اسناد هزینه، لیست حقوق و مزایا و اضافه کار و سایر پرداخت ها و کسورات مربوط به کارکنان و اعضای هیات علمی تاسیس گردید.
 
برخی از فعالیت های مدیریت امور مالی پژوهشگاه به شرح ذیل می باشد :
 
 • انجام کلیه فعالیتهای مالی پژوهشگاه از قبیل تنظیم اسناد هزینه، لیست حقوق و مزایا و اضافه کار وسایر پرداختها و کسورات مربوط به کارکنان واعضای هیات علمی
 • درخواست و دریافت اعتبارات از مراجع ذیربط و دریافت درآمدهای پژوهشگاه
 • هزینه کرد اعتبارات پژوهشگاه براساس بودجه مصوب با نظارت معاونت توسعه منابع انسانی و امور پشتیبانی
 • نگهداری دفاتر اعتبارات و تعهدات پژوهشگاه
 • نگهداری حسابهای بودجه طرحهای عمرانی واسناد مالی مربوط به آن
 • تعیین امین اموال و مراقبت در حفاظت از اموال پژوهشگاه براساس مقررات مربوطه
 • ایجاد نظام اطلاعاتی مالی و آگاهی از کلیه قوانین و مقررات مالی و کوشش در جهت اجرای صحیح و مناسب آنها
 • همکاری با سایر واحدهای ذیربط در تنظیم بودجه سالانه پژوهشگاه  
 • پیگیری درخواست و دریافت تخصیص اعتبار از خزانه دارای کل در چارچوب اعتبارات مصوب
 •  ایجاد سیستم حسابداری مناسب با کنترل های داخلی و آئین نامه ها و دستورالعمل های مالی به منظور حسن انجام  امور مالی پژوهشگاه
 • انجام کلیه موارد مطروحه در آئین نامه های مالی و معاملاتی پژوهشگاه استاندارد
 • نگهداری حساب اموال در قالب آئین نامه های اموال دولتی و سایر مقررات مربوطه
 • بررسی و پیش بینی اعلام کسری اعتبارات در طول سال به معاونت توسعه منابع انسانی و پشتیبانی
 
آدرس پست الکترونیکی: fm [at] standard.ac.ir