صفحه نخست / معرفی پژوهشگاه / گروه های پژوهشی منطقه ای تقاضا محور

گروه‌های پژوهشی منطقه‌ای تقاضامحور پژوهشگاه استاندارد، به استناد بند 1-13 آیین‌نامه ساماندهی و تشکیلات مصوب سومین نشست عادی از دورۀ دوم هیات امنای پژوهشگاه مورخ 19/04/1391 و نیز مصوبۀ هفدهم از دوازدهمین نشست عادی از دورۀ دوم هیات امنای پژوهشگاه مورخ 17/09/1397، با هدف کمک به رفع نیازهای علمی و پژوهشی استان‌ها در حوزه استانداردسازی تاسیس می‌شوند. پژوهشگاه استاندارد، به عنوان بازوی علمی و تحقیقاتی سازمان ملی استاندارد ایران، به منظور توسعه و انسجام فعالیت‌های پژوهشی و ایجاد بستر مناسب جهت تعامل همه‌جانبه و موثر با سازمان ملی استاندارد و بخش‌های تولیدی و خدماتی در کشور و نیز در راستای تحقق وظایف مصرح خود در حوزه‌های علمی، فنی، پژوهشی و فن‌آوری در قانون سازمان ملی استاندارد و استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود برای اجرای طرح‌های پژوهشی، مطالعاتی، توسعه‌ای، کاربردی، مشاوره‌ای در راستای اشاعه فرهنگ استانداردسازی در سطح کشور، بارویکرد هم‌افزایی توانایی‌های فنی و تخصصی ادارات کل استاندارد، نسبت به ایجاد و راه‌اندازی گروه‌های پژوهشی منطقه‌ای تقاضا محور در استان‌های منتخب اقدام می‌نماید .

 

شیونامه گروه‌های پژوهشی منطقه‌ای تقاضامحور پژوهشگاه استاندارد

 

1- ایجاد کلینیک‌های استاندارد

 • کمک به گسترش فرهنگ استاندارد و استانداردسازی در راستای ارتقاء و بهبود اقتصاد ملی؛
 • مشاوره جهت اخذ پروانه استاندارد کالا و خدمات برای متقاضیان با رعایت ضوابط مربوطه؛
 • مشاوره در استقرار الزامات سیستم‌های مدیریتی در راستای بهبود کیفیت کالا و خدمات در صنایع؛ 
 • همکاری با واحدهای مختلف به منظور تقویت و ترویج تحقیق و توسعه؛ 
 • احصاء و تامین نیازمندی‌های صنعت در حوزه‌های پژوهشی و مشاوره‌ای در چارچوب وظایف و اختیارات پژوهشگاه.

 

2- انجام آزمون‌های تخصصی

 • آمایش آزمایشگاه‌های استان با توجه به نقاط قوت و پتانسیل‌های آزمون در استان؛ 
 • راه‌اندازی آزمایشگاه‌های مرجع استانی و منطقه‌ای با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه؛ 
 • ارائه آموزش تخصصی به همکاران استان، جهت همکاری در برگزاری آزمون‌های تخصصی و مهارت؛
 • پیاده‌سازی سیستم‌های نرم‌افزاری تخصصی در حوزه آزمون‌های تعریف شده در آزمایشگاه‌های منتخب و اجرای طرح و ثبت نتایج آزمون‌ها؛ 
 • پایش و ارزیابی مستمر حوزۀ تخصصی آزمون در سطح استان بر اساس مقررات و ضوابط مربوطه.

 

3- ارزیابی و پایش آزمایشگاه‌های همکار سازمان

 • مشارکت و همکاری با ادارات کل برای ارزیابی و پایش مستمر آزمایشگاه‌های همکار بر اساس مقررات و ضوابط مربوطه؛ 
 • همکاری با ادارات کل در حصول اطمینان از رعایت الزامات فنی و مدیریتی در سطح آزمایشگاه‌های استان بر اساس مقررات و ضوابط مربوطه؛
 • پیاده‌سازی و اجرای فرآیند مقایسات بین آزمایشگاهی در سطح استان با رویکرد ملی بر اساس مقررات و ضوابط مربوطه؛
 • تهیه بانک اطلاعاتی از نیروهای متخصص استان

 

4- انجام پژوهش‌های کاربردی

 • ایجاد سازوکار و بستر لازم جهت افزایش تعاملات پژوهشی بین پژوهشگاه و استان (مراکز علمی و تحقیقاتی، دانشگاه‌ها و صنایع در سطح استان) با توجه به مزیت‌های استان و منطقه؛
 • تبادل اطلاعات علمی با سازمان‌ها، دستگاه‌های اجرایی و بخش‌های مختلف تولیدی و خدماتی استان و منطقه؛ 
 • ایجاد امکانات تحقیق و پژوهش جهت افزایش توان علمی متخصصان در سطح استان و منطقه.

 

5- برگزاری دوره هها و کارگاه های آموزشی کاربردی

 • نیازسنجی دوره های آموزشی کاربردی/ بازآموزی در حوزه استانداردسازی
 • ایجاد شرایط مطلوب جهت آموزش های مرتبط با نظام استاندارد در محل استان ها
 • تهیه و ارائه محتواهای آموزشی متناسب با فعالیت های غالب هر منطقه

شورای راهبری استانی

شورای راهبری استانی حدواسط پژوهشگاه و گروه‌های استانی است که مطابق با برنامه راهبردی پژوهشگاه و در چارچوب ماموریت‌ها، اهداف و قوانین و مقررات مورد عمل پژوهشگاه نیازهای استانی را احصاء و برآورده میکند و متشکل از افراد زیر می‌باشد:

1.      معاون پژوهشی پژوهشگاه (رئیس شورا)؛

2.      مدیرکل استاندارد استان (نایب رئیس شورا)؛

3.      رئیس گروه پژوهشی (دبیر شورا)؛

4.      یک نفر عضو هیات علمی خبره در موضوع فعالیت گروه (از داخل پژوهشگاه) به انتخاب رییس پژوهشگاه؛

5.      یــک نفــر خبــره مــرتبط بــا موضــوع فعالیــت پــژوهش هــای کــاربردی بــه پیشــنهاد رئــیس گــروه و تاییــد رئــیس پژوهشگاه.

تبصره 1: احکام اعضای شورای راهبری استانی، توسط رئیس پژوهشگاه برای مدت 2 سال صادر می‎‌شود.

وظایف و اختیارات شورای راهبری:

1.      تعیین و احصاء نیازهای پژوهشی استان و اولویت‌بندی آن‌ها؛

2.      تصمیم‌گیری در خصوص نحوۀ همکاری با سایر دانشگاه‌ها و گروه‌های پژوهشی، مؤسسات، دانشگاه‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی استان در چارچوب سیاست‌های پژوهشگاه؛

3.      اتخاذ تصمیم در مورد نحوۀ تأمین و جذب منابع مالی موردنیاز بر اساس مقررات و ضوابط مورد عمل پژوهشگاه؛

4.      شناسایی پتانسیل‌های موجود در استان (اعضای هیات علمی، پژوهشگران و ...)؛

5.      بررسی و تصویب اعتبار پژوهشی سالیانه گروه، برای ارائه به رئیس پژوهشگاه؛

6.      ارزیابی عملکرد سالیانۀ فعالیت‌های گروه و ارائه راهکارهای اجرایی جهت رشد و اعتلای فعالیت‌ها؛

7.      اتخاذ تصمیم دربارۀ سایر موضوعات حسب مورد.

تبصره 2:کلیه مصوبات شورای راهبری استانی باید در چارچوب ضوابط و مقررات پژوهشگاه باشد و پس از تایید رئیس پژوهشگاه قابل اجرا است.

 

اداره برنامه ریزی و پایش

1.      پیگیری، انجام امور مرتبط و نظارت بر فعالیت‌های گروه‌های پژوهشی تقاضامحور ارتباط با واحدهای تابعه و ایجاد هماهنگی و تعامل بین آن‌ها؛

2.      همکاری در تهیه و تدوین شاخص‌های اختصاصی و معیارهای ارزیابی عملکرد گروه‌های پژوهشی تقاضامحور منطقه‌ای؛

3.      برقراری ارتباط موثر با نمایندگان گروه‌های پژوهشی تقاضامحور منطقه‌ای مستقر در پژوهشگاه و استان به منظور تسهیل پیگیری امور مرتبط با گروه‌ها؛

4.      دریافت گزارش‌های ادواری از نمایندگان گروه‌های پژوهشی تقاضامحور منطقه‌ای مستقر در پژوهشگاه؛

5.      پیگیری امور مربوط به انعقاد تفاهم نامه‌ها و قراردادهای پژوهشی گروه‌های پژوهشی منطقه‌ای تقاضامحور پژوهشگاه؛

6.      به‌روزرسانی و اصلاح شیوه‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به گروه‌های پژوهشی منطقه‌ای تقاضامحور پژوهشگاه؛

7.      پیگیری و انجام امور مرتبط با آزمون نمونه در گروه‌های پژوهشی منطقه‌ای تقاضامحور پژوهشگاه؛

8.      بررسی پیشنهادات و اطلاعات جمع آوری شده به تفکیک گروه‌های پژوهشی تقاضامحور و ارائه گزارش آن به رئیس پژوهشگاه.

 

رئیس گروه 

رئیس گروه پژوهشی، بالاترین مقام اجرایی گروه است که به پیشنهاد مدیرکل استاندارد استان از میان اعضای هیات علمی (ترجیحاً از استان یا از پژوهشگاه) با حداقل 5 سال سابقۀ کار معرفی و با حکم رئیس پژوهشگاه برای یک دوره 3 ساله انتخاب و منصوب می‌شود.

وظایف رئیس گروه

1.      اجرای مصوبات: هیات امنای پژوهشگاه، هیات رئیسه پژوهشگاه و مصوبات شورای راهبری استانی؛

2.      ادارۀ گروه در چارچوب ساختار، برنامه‌ها، راهبردها و خط مشی‌های مصوب شورای راهبری استانی و نظارت بر حسن اجرای آن‌ها؛

3.      ظرفیت‌سازی برای توسعۀ فعالیت‌های پژوهشی و خدمات استانداردسازی در سطح استان و منطقه؛

4.      تلاش در جهت ارتقای سطح کمی و کیفی ارائۀ خدمات در استان و منطقه؛

5.      مدیریت و برنامه‌ریزی برای خودگردانی ازنظر منابع مالی و نیروی انسانی و مدیریت هزینه‌کردها بدون ایجاد بار مالی و پرسنلی برای پژوهشگاه؛

6.      تنظیم اعتبار پژوهشی و پیشنهاد آن به شورای پژوهشی گروه برای بررسی و تصویب در شورای راهبری استانی؛

7.      تلاش در جهت برقراری ارتباط و بهره‌گیری از توان علمی و پتانسیل دانشگاه‌ها، مراکز علمی- پژوهشی، صنایع و سایر دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های ارائه‌دهنده خدمات، برای جذب طرح‌ها و پروژه‌های پژوهشی؛

8.      انعقاد قراردادهای پژوهشی مصوب پس از تائید شورای راهبری استانی؛

9.      ارائه گزارش سالانۀ فعالیت‌های گروه به شورای راهبری استانی جهت ارائه به پژوهشگاه؛

10.  سایر وظایفی که حسب مورد از سوی شورای راهبری استانی و یا پژوهشگاه به گروه محول می‌شود.

تبصــره: رئــیس گــروه پژوهشــی مــی‌توانــد در راســتای اهــداف کــاربردی تعیــین شــده از متخصصــان و اســتادان برجســتۀ دانشــگاه‌هــا و مراکــز پژوهشــی در امــر پــژوهش بــدون ایجــاد تعهــد اســتخدامی بــرای پژوهشــگاه و بــا رعایــت ضــوابط و مقــررات مــورد عمــل رعایت قوانین پژوهشــگاه دعــوت بــه همکــاری نمایــد و بــا مراکــز علمــی، دانشــگاهی، اعضــاء هیــات علمــی ســایر دانشــگاه‌هــا و مراکــز تحقیقــاتی بــا رعایت قوانین بالادستی ارتباط علمی برقرار نماید.

 

شورای پژوهشی

وظایف شورای پژوهشی:

1.      بررسی نیازهای تجهیزاتی، علمی و پژوهشی گروه و ارائۀ راهکارهای لازم برای تأمین آن‌ها؛

2.      بررسی و تصویب طرح‌های پژوهشی؛ 

3.      ارائه گزارش طرح‌های مصوب، در دست اقدام و خاتمه یافته به شورای پژوهشی پژوهشگاه؛

4.      بررسی آثار علمی و پژوهشی؛ 

5.      تهیه پیشنهاد در خصوص برنامه‌های پژوهشی و آیین‌نامه‌ها موردنیاز به شورای راهبری استانی؛

6.      تصویب برنامه‌های علمی و پژوهشی؛

7.      اتخاذ تصمیم دربارۀ سایر موضوعات حسب مورد.

تبصره 1: احکام اعضای حقیقی و حقوقی شورای پژوهشی، توسط رئیس پژوهشگاه برای مدت 2 سال صادر می‌شود.

تبصره 2: اعضای حقیقی شورای پژوهشی به پیشنهاد رئیس گروه و تأیید شورای راهبری پژوهشی، انتخاب می‌شوند.

فعالیت گروه پژوهشی، بر اساس مزیت‌های نسبی و ظرفیت‌های استان و نیز مصوبه هفدهم از دوازدهمین نشست عادی از دوره دوم هیات امنای پژوهشگاه (1397/09/17)، در زمینۀ انواع شیرینی، شکلات، قند، فرآورده‌های جانبی قنادی و کلینیک استاندارد تعیین شده است.
 
 
شورای راهبری استانی

شورای راهبری استانی حد واسط پژوهشگاه و گروه‌های استانی است که مطابق با برنامه راهبردی پژوهشگاه و در چارچوب ماموریت‌ها، اهداف و قوانین و مقررات مورد عمل پژوهشگاه نیازهای استانی را احصاء و برآورده می‌کند.

 • دکتر منصوره مظاهری، معاون پژوهش پژوهشگاه (رئیس شورا)؛
 • دکتر ساسان فرشی حق‌رو، مدیر کل استاندارد استان آذربایجان شرقی (نایب رئیس شورا)؛ 
 • مهندس عارف اولاد غفاری، رییس گروه پژوهشی (دبیر شورا)؛
 • دکتر مریم جلیلی (عضو هیات علمی خبره در موضوع فعالیت گروه پژوهشی)
 • یک نفر خبره مرتبط با موضوع فعالیت پژوهش‌های کاربردی 
 
شورای پژوهشی
 • مهندس عارف اولاد غفاری (رئیس گروه پژوهشی)؛
 • مهندس شهرام کاشانی اصل، معاون ارزیابی و انطباق اداره کل استاندارد استان آذربایجان شرقی
 • مهندس بابک بدلی افشرد، معاون استانداردسازی و آموزش اداره کل استاندارد استان آذربایجان شرقی
 • عضو هیات علمی به انتخاب شورای راهبری استان
 • عضو هیات علمی به انتخاب شورای راهبری استان
   

  فعالیت گروه پژوهشی، بر اساس مزیت‌های نسبی و ظرفیت‌های استان و نیز مصوبه هفدهم از دوازدهمین نشست عادی از دوره دوم هیات امنای پژوهشگاه (1397/09/17)، در زمینۀ صنایع پتروشیمی، پلیمر، شیمیایی و معدنی، غلات، حبوبات و فرآورده‌های آن و کلینیک استاندارد تعیین شده است.

   

  تفاهم نامه
   
  شورای راهبری استانی
  شورای راهبری استانی حد واسط پژوهشگاه و گروه‌های استانی است که مطابق با برنامه راهبردی پژوهشگاه و در چارچوب ماموریت‌ها، اهداف و قوانین و مقررات مورد عمل پژوهشگاه نیازهای استانی را احصاء و برآورده می‌کند.
  • دکتر منصوره مظاهری، معاون پژوهش پژوهشگاه (رئیس شورا)؛
  • مهندس محمود رضا نیازی، مدیر کل استاندارد استان کرمانشاه (نایب رئیس شورا)؛ 
  • دکتر وهاب دهلقی، رییس گروه پژوهشی (دبیر شورا)؛
  • دکتر زهرا پیراوی ونک (عضو هیات علمی خبره در موضوع فعالیت گروه پژوهشی)
  • یک نفر خبره مرتبط با موضوع فعالیت پژوهش‌های کاربردی 
   
  شورای پژوهشی
  • دکتر وهاب دهلقی (رییس گروه پژوهشی)؛
  • مهندس سید محمد حسن کزازی، معاون ارزیابی و انطباق اداره کل استاندارد استان کرمانشاه
  • مهندس ژیلا دارابی پورکلهر، معاون استانداردسازی و آموزش اداره کل استاندارد استان کرمانشاه
  • عضو هیات علمی به انتخاب شورای راهبری استان
  • عضو هیات علمی به انتخاب شورای راهبری استان
   
  فعالیت گروه پژوهشی، بر اساس مزیت‌های نسبی و ظرفیت‌های استان و نیز مصوبه هفدهم از دوازدهمین نشست عادی از دوره دوم هیات امنای پژوهشگاه (1397/09/17)، در زمینۀ شوینده‌ها، فرآورده‌های آرایشی، بهداشتی و سلولزی، فرآورده‌های ضدعفونی‌کننده و ضدمیکروبی  و کلینیک استاندارد تعیین شده است.

   
   
  شورای راهبری استانی
  شورای راهبری استانی حد واسط پژوهشگاه و گروه‌های استانی است که مطابق با برنامه راهبردی پژوهشگاه و در چارچوب ماموریت‌ها، اهداف و قوانین و مقررات مورد عمل پژوهشگاه نیازهای استانی را احصاء و برآورده می‌کند.
  • دکتر منصوره مظاهری، معاون پژوهش پژوهشگاه (رئیس شورا)؛
  • دکتر سیروس صارمی، مدیر کل استاندارد استان قزوین (نایب رئیس شورا)؛ 
  • دکتر کوروش رحمانی، رییس گروه پژوهشی (دبیر شورا)؛
  • دکتر زهره سالاروند (عضو هیات علمی خبره در موضوع فعالیت گروه پژوهشی)
  • یک نفر خبره مرتبط با موضوع فعالیت پژوهش‌های کاربردی 
   
  شورای پژوهشی
  • (رییس گروه پژوهشی)؛
  • مهندس میترا عقیلی، معاون ارزیابی و انطباق اداره کل استاندارد استان قزوین
  • دکتر کوروش رحمانی، معاون استانداردسازی و آموزش اداره کل استاندارد استان قزوین
  • عضو هیات علمی به انتخاب شورای راهبری استان
  • عضو هیات علمی به انتخاب شورای راهبری استان
   
  فعالیت گروه پژوهشی، بر اساس مزیت‌های نسبی و ظرفیت‌های استان و نیز مصوبه هفدهم از دوازدهمین نشست عادی از دوره دوم هیات امنای پژوهشگاه (1397/09/17)، در زمینۀ غلات، حبوبات و فرآورده‌های آن و کلینیک استاندارد تعیین شده است.
   
   
  شورای راهبری استانی
  شورای راهبری استانی حد واسط پژوهشگاه و گروه‌های استانی است که مطابق با برنامه راهبردی پژوهشگاه و در چارچوب ماموریت‌ها، اهداف و قوانین و مقررات مورد عمل پژوهشگاه نیازهای استانی را احصاء و برآورده می‌کند.
  • دکتر منصوره مظاهری، معاون پژوهش پژوهشگاه (رئیس شورا)؛
  • مهندس رضا دهدشتی زاده، مدیر کل استاندارد استان گلستان (نایب رئیس شورا)؛ 
  • دکتر محمدمازندرانی، رییس گروه پژوهشی (دبیر شورا)؛
  • دکتر فرناز دستمالچی (عضو هیات علمی خبره در موضوع فعالیت گروه پژوهشی)
  • یک نفر خبره مرتبط با موضوع فعالیت پژوهش‌های کاربردی 
    
   شورای پژوهشی
   • دکتر محمدمازندرانی (رییس گروه پژوهشی)؛
   • مهندس داوود مزیدی، معاون ارزیابی و انطباق اداره کل استاندارد استان گلستان
   • معاون استانداردسازی و آموزش اداره کل استاندارد استان گلستان
   • عضو هیات علمی به انتخاب شورای راهبری استان
   • عضو هیات علمی به انتخاب شورای راهبری استان
     

    فعالیت گروه پژوهشی، بر اساس مزیت‌های نسبی و ظرفیت‌های استان و نیز پانزدهمین نشست عادی از دوره دوم هیات امنای پژوهشگاه (1399/07/19)، در زمینۀ گلاب و عرقیات گیاهی، مصنوعات فلزات گران بها، صنایع دستی، صنایع نساجی استاندارد و کلینیک استاندارد تعیین شده است.

      

    شورای راهبری استانی

    شورای راهبری استانی حد واسط پژوهشگاه و گروه‌های استانی است که مطابق با برنامه راهبردی پژوهشگاه و در چارچوب ماموریت‌ها، اهداف و قوانین و مقررات مورد عمل پژوهشگاه نیازهای استانی را احصاء و برآورده می‌کند.

    • دکتر منصوره مظاهری، معاون پژوهش پژوهشگاه (رئیس شورا)؛
    • مهندس محمود فرمانی، مدیر کل استاندارد استان اصفهان (نایب رئیس شورا)؛ 
    • دکتر فرحناز رجالی، رییس گروه پژوهشی (دبیر شورا)؛
    • دکتر ملیحه نازی (عضو هیات علمی خبره در موضوع فعالیت گروه پژوهشی)
    • آقای دکتر آرش شاهین خبره مرتبط با موضوع فعالیت پژوهش‌های کاربردی 

     

    شورای پژوهشی

    • دکتر فرحناز رجالی (رییس گروه پژوهشی)؛
    • معاون ارزیابی و انطباق اداره کل استاندارد استان اصفهان
    • معاون استانداردسازی و آموزش اداره کل استاندارد استان اصفهان
    • عضو هیات علمی به انتخاب شورای راهبری استان
    • عضو هیات علمی به انتخاب شورای راهبری استان

    فعالیت گروه پژوهشی، بر اساس مزیت‌های نسبی و ظرفیت‌های استان و نیز پانزدهمین نشست عادی از دوره دوم هیات امنای پژوهشگاه (1399/07/19)، در زمینۀ فرآورده های آبزیان و کلینیک استاندارد تعیین شده است.

     

    شورای راهبری استانی

    شورای راهبری استانی حد واسط پژوهشگاه و گروه‌های استانی است که مطابق با برنامه راهبردی پژوهشگاه و در چارچوب ماموریت‌ها، اهداف و قوانین و مقررات مورد عمل پژوهشگاه نیازهای استانی را احصاء و برآورده می‌کند.

    • دکتر منصوره مظاهری، معاون پژوهش پژوهشگاه (رئیس شورا)؛
    • دکتر مجید محبی، مدیر کل استاندارد استان سیستان و بلوچستان (نایب رئیس شورا)؛ 
    • دکتر سراج بیتا، رییس گروه پژوهشی (دبیر شورا)؛
    • دکتر لادن رشیدی (عضو هیات علمی خبره در موضوع فعالیت گروه پژوهشی)
    • یک نفر خبره مرتبط با موضوع فعالیت پژوهش‌های کاربردی 

     

    شورای پژوهشی

    • دکتر سراج بیتا (رییس گروه پژوهشی)؛
    • معاون ارزیابی و انطباق اداره کل استاندارد استان سیستان و بلوچستان
    • معاون استانداردسازی و آموزش اداره کل استاندارد استان سیستان و بلوچستان
    • عضو هیات علمی به انتخاب شورای راهبری استان
    • عضو هیات علمی به انتخاب شورای راهبری استان

    فعالیت گروه پژوهشی، بر اساس مزیت‌های نسبی و ظرفیت‌های استان و نیز پانزدهمین نشست عادی از دوره دوم هیات امنای پژوهشگاه (1399/07/19)، در زمینۀ مصالح ساختمانی، صنایع فولاد و کلینیک استاندارد تعیین شده است.

      

    شورای راهبری استانی

    شورای راهبری استانی حد واسط پژوهشگاه و گروه‌های استانی است که مطابق با برنامه راهبردی پژوهشگاه و در چارچوب ماموریت‌ها، اهداف و قوانین و مقررات مورد عمل پژوهشگاه نیازهای استانی را احصاء و برآورده می‌کند.

    • دکتر منصوره مظاهری، معاون پژوهش پژوهشگاه (رئیس شورا)؛
    • دکتر محمدرضا زارع بنادکوکی، مدیر کل استاندارد استان یزد (نایب رئیس شورا)؛ 
    • دکتر زهرا جعفری ندوشن، رییس گروه پژوهشی (دبیر شورا)؛
    • دکتر بهزاد مهدیخانی (عضو هیات علمی خبره در موضوع فعالیت گروه پژوهشی)
    • یک نفر خبره مرتبط با موضوع فعالیت پژوهش‌های کاربردی 

     

    شورای پژوهشی

    • دکتر زهرا جعفری ندوشن(رییس گروه پژوهشی)؛
    • معاون ارزیابی و انطباق اداره کل استاندارد استان یزد
    • معاون استانداردسازی و آموزش اداره کل استاندارد استان یزد
    • عضو هیات علمی به انتخاب شورای راهبری استان
    • عضو هیات علمی به انتخاب شورای راهبری استان

    فعالیت گروه پژوهشی، بر اساس مزیت‌های نسبی و ظرفیت‌های استان و نیز پانزدهمین نشست عادی از دوره دوم هیات امنای پژوهشگاه (1399/07/19)، در زمینۀ صنایع کانی فلزی و غیرفلزی، انواع خشکبار و کلینیک استاندارد تعیین شده است.

      

    شورای راهبری استانی

    شورای راهبری استانی حد واسط پژوهشگاه و گروه‌های استانی است که مطابق با برنامه راهبردی پژوهشگاه و در چارچوب ماموریت‌ها، اهداف و قوانین و مقررات مورد عمل پژوهشگاه نیازهای استانی را احصاء و برآورده می‌کند.

    • دکتر منصوره مظاهری، معاون پژوهش پژوهشگاه (رئیس شورا)؛
    • مهندس عاقلی، مدیر کل استاندارد استان کرمان (نایب رئیس شورا)؛ 
    • دکتر شاهین مقصودی، رییس گروه پژوهشی (دبیر شورا)؛
    • دکتر امیر افکار (عضو هیات علمی خبره در موضوع فعالیت گروه پژوهشی
    • یک نفر خبره مرتبط با موضوع فعالیت پژوهش‌های کاربردی.

     

    شورای پژوهشی

    • دکتر شاهین مقصودی، (رییس گروه پژوهشی)؛
    • معاون ارزیابی و انطباق اداره کل استاندارد استان کرمان
    • معاون استانداردسازی و آموزش اداره کل استاندارد استان کرمان
    • عضو هیات علمی به انتخاب شورای راهبری استان
    • عضو هیات علمی به انتخاب شورای راهبری استان

    فعالیت گروه پژوهشی، بر اساس مزیت‌های نسبی و ظرفیت‌های استان و نیز پانزدهمین نشست عادی از دوره دوم هیات امنای پژوهشگاه (1399/07/19)، در زمینۀ سامانه های مدیریت کیفیت و کلینیک استاندارد تعیین شده است.

      

    شورای راهبری استانی

    شورای راهبری استانی حد واسط پژوهشگاه و گروه‌های استانی است که مطابق با برنامه راهبردی پژوهشگاه و در چارچوب ماموریت‌ها، اهداف و قوانین و مقررات مورد عمل پژوهشگاه نیازهای استانی را احصاء و برآورده می‌کند.

    • دکتر منصوره مظاهری، معاون پژوهش پژوهشگاه (رئیس شورا)؛
    • دکتر محمودرضا طاهری، مدیر کل استاندارد استان تهران (نایب رئیس شورا)؛ 
    • رییس گروه پژوهشی (دبیر شورا)؛
    • دکتر مریم جلیلی (عضو هیات علمی خبره در موضوع فعالیت گروه پژوهشی)
    • یک نفر خبره مرتبط با موضوع فعالیت پژوهش‌های کاربردی 

     

    شورای پژوهشی

    • (رییس گروه پژوهشی)؛
    • معاون ارزیابی و انطباق اداره کل استاندارد استان تهران
    • معاون استانداردسازی و آموزش اداره کل استاندارد استان تهران
    • عضو هیات علمی به انتخاب شورای راهبری استان
    • عضو هیات علمی به انتخاب شورای راهبری استان