صفحه نخست / معرفی پژوهشگاه / ریاست / دفتر امور هیاَت علمی

دفتر امور هیاَت علمی

دفتر امور هیات علمی و دفتر هیات امناء به منظور پشتیبانی از پژوهش های با کیفیت برتر و تعالی پژوهش در راستای جذب و حفظ اعضاء هیات علمی گام برمی دارد.
این دفتر با استفاده از دستورالعمل ها و آیین نامه های مصوب هیات امناء پژوهشگاه و همچنین آیین نامه های وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری نسبت به انجام امور مربوط به ارتقاء، تبدیل وضعیت، احتساب سنوات، استخدام و جذب اعضاء هیات علمی جدید فعالیت می کند. همچنین با بکارگیری مشاوران خبره در صدد می باشد راه کارهای مناسب و قانونی را جهت تسهیل امور محوله انجام دهد.
دفتر هیات امناء پژوهشگاه ، با بررسی کارشناسی پیشنهادات قابل طرح در هیات امناء و یا کمیسیون دایمی نسبت به انجام هماهنگی های لازم جهت برگزاری جلسات اقدام می نمایند.