صفحه نخست / معرفی پژوهشگاه / ریاست / اداره برنامه ریزی و پایش

اداره برنامه ریزی و پایش

- جمع آوری اسناد و مدارک و اطلاعات لازم جهت تهیه و تنظیم و به روز رسانی پیش نویس سند راهبردی و برنامه¬های عملیاتی پژوهشگاه بر اساس اسناد بالادستی و ارائه برای تصویب
- پیگیری تدوین و به روز رسانی "برنامه عملیاتی بخشی" (Action plan) توسط معاونت ها/پژوهشکده ها و گروه¬های پژوهشی تقاضامحور منطقه ای
- تدوین معیارها، شاخص‏ها و استانداردهای ارزیابی و نظارت بر عملکرد پژوهشگاه 
- تدوین نقشه تعامل و تقابل فرایندهای کاری پژوهشگاه جهت ایجاد ارتباط موثر بین واحدها 
- تدوین طرح های بهبود فرایندها و توسعه سیستم ها با هدف افزایش بهره وری و کارایی جهت نیل به اهداف پژوهشگاه و نظارت بر حسن اجرای آن ها
- برنامه¬ریزی و نظارت بر طراحی، بهینه¬سازی و انطباق نظام¬های مدیریتی متناسب و مورد نیاز، در راستای تحقق برنامه راهبردی پژوهشگاه 
- پایش دوره ای از طریق امتیازدهی به کلیه فعالیت های مورد نظر برای ارزیابی پژوهشی موسسات آموزشی و پژوهشی کشور
- پایش و ارزیابی شاخص¬های نیل به اهداف سند راهبردی و تحقق برنامه عملیاتی پژوهشگاه
- پایش و ارزیابی سامانه های مدیریت استقرار یافته (شامل: پایش فرایند، ارزیابی عملکرد، ممیزی داخلی و بازنگری مدیریت) در پژوهشگاه ازجمله: استقرار سیستم های مدیریت بر اساس الزامات استانداردهای بین المللی به شماره های 17025، 45001، 9001، 56002، 17043،17065، 30401، 17034 
- بررسی، تجزیه و تحلیل و طبقه¬بندی اطلاعات جمع¬آوری شده به منظور استفاده در برنامه¬ریزی ها
- انجام مطالعات و تحقیقات لازم در رابطه با برنامه‏های ارزیابی عملکرد و شاخص‏های عملیاتی، اجرایی، آموزشی، پژوهشی، فناوری و خدماتی پژوهشگاه و ارائه پیشنهادهای لازم درخصوص ارتقاء کیفیت خدمات پژوهشگاه
- انجام مطالعات تطبیقی به منظور تعیین میزان تحقق وظایف محوله از سوی سازمان ملی استاندارد در پژوهشگاه شامل پیشرفت¬ها، شناخت موانع و مشکلات و تدوین و ارائه گزارش سالانه به مراجع ذی¬ربط
- برنامه‌ریزی لازم برای تشخیص، جمع‌آوری و نگهداری اسناد و مدارک راکد پژوهشگاه در چهارچوب دستورالعمل‌ها و ضوابط مربوطه 
- بررسی و تعیین بهره وری دارایی های پژوهشگاه (مانند : منابع انسانی، منابع فیزیکی، منابع مالی ) برای تحقق اهداف پژوهشگاه
- مشارکت در ایجاد و به روز رسانی سامانه های مرتبط با ثبت عملکرد حوزه های مختلف پژوهشگاه
- نظارت و پایش اجرای برنامه ها در دوره¬های زمانی مشخص در واحدهای ستادی، پژوهشکده‏ها و گروه‏های پژوهشی منطقه‏ای 
- تکمیل مستندات ارزیابی عملکرد و ارائه گزارش میزان تحقق اهداف واحدهای تابعه پژوهشگاه و گروه¬های پژوهشی تقاضامحور منطقه¬ای، به شورای پژوهشگاه / هیات رئیسه
- آموزش خودارزیابی و مشارکت در انجام امور ارزیابی عملکرد پژوهشگاه به واحدهای ستادی، پژوهشکده‏ها و گروه‏های پژوهشی تقاضامحور منطقه‏ای 
- پیگیری، انجام امور مرتبط، نظارت بر فعالیت‌ها و ایجاد هماهنگی و تعامل فیمابین گروه¬های پژوهشی تقاضامحور منطقه¬ای و واحدهای تابعه پژوهشگاه 
- همکاری در تهیه و تدوین شاخص¬های اختصاصی و معیارهای ارزیابی عملکرد گروه‏های پژوهشی تقاضامحور منطقه‏ای 
- برقراری ارتباط موثر و دریافت گزارش¬های ادواری از نمایندگان گروه¬های پژوهشی تقاضامحور منطقه ای مستقر در پژوهشگاه و استان 
- پیگیری امور مربوط به انعقاد تفاهم نامه¬ها و قراردادهای گروه¬های پژوهشی منطقه¬ای تقاضامحور پژوهشگاه 
- پیگیری، انجام امور مرتبط، نظارت بر فعالیت‌ها و ایجاد هماهنگی و تعامل فیمابین آزمایشگاه های تحت سرپرستی پژوهشگاه مستقر در ادارات کل استاندارد استانی و واحدهای تابعه پژوهشگاه 
- تهیه و تنظیم آیین نامه¬ها، بخشنامه¬ها و دستورالعمل¬های لازم در حوزه مرتبط بر اساس ضوابط و مقررات پژوهشگاه 
- اجرای فرایندها، شیوه نامه¬ها، روش¬های اجرایی و دستورالعمل های مصوب پژوهشگاه در حوزه مرتبط
- انجام سایر امور محوله از سوی رئیس پژوهشگاه.