صفحه نخست / معرفی پژوهشگاه / ریاست / دفتر کمیسیون دائمی

 

 اعضای کمیسیون دائمی پژوهشگاه استاندارد- سال ۱۳۹۹
 نام و نام خانوادگی  سمت  نوع عضویت  عنوان
 آقای دکتر جواد فرهودی  رئیس کمیسیون دائمی پژوهشگاه استاندارد  حقیقی  رئیس
 خانم دکتر فرزانه انصاری  رئیس پژوهشگاه استاندارد 
 حقوقی  دبیر
آقای دکتر محمدعلی اخوان بهابادی   مشاور عالی پژوهشگاه استاندارد  حقیقی  عضو
 آقای حمید امانی همدانی  نماینده معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور  حقوقی  عضو
آقای دکتر شهاب کسکه   نماینده مرکز هیات های امناء و هیات ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  حقوقی عضو 
 خانم دکتر منصوره مظاهری  سرپرست معاونت پژوهشی پژوهشگاه  حقوقی  عضو