هیأت امنا

  اعضای هیات امناء پژوهشگاه استاندارد- سال 1398
 عنوان  نوع عضویت  سمت  نام و نام خانوادگی
 رئیس  حقوقی  رئیس سازمان ملی استاندارد  خانم مهندس نیره پیروزبخت
 دبیر  حقوقی  رئیس پژوهشگاه استاندارد و رئیس دفتر هیات امناء پژوهشگاه  خانم دکتر فرزانه انصاری
 عضو  حقوقی  رئیس مرکز هیات های امناء و هیات های ممیزه مرکزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری آقای دکتر عبدالرضا باقری
 عضو  حقوقی معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور  آقای دکتر محمدباقر نوبخت
 عضو  حقیقی  مشاور عالی پژوهشگاه استاندارد  آقای دکتر محمدعلی اخوان بهابادی
 عضو  حقیقی  مشاور وزیر علوم و مدیرکل حوزه وزارتی - وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  آقای دکتر عبدالحسین فریدون
 عضو  حقیقی  استاد متالوژی دانشگاه صنعتی شریف  آقای دکتر پرویز دوامی
 عضو  حقیقی  معاون نوسازی اداری سازمان اداری و استخدامی کشور  آقای علی صفدری
 عضو  حقیقی  عضو هیأت علمی دانشگاه تهران   آقای دکتر علی اکبر موسوی موحدی

 

 اعضای کمیسیون دائمی پژوهشگاه استاندارد- سال 1398
 عنوان  نوع عضویت  سمت  نام و نام خانوادگی
 رئیس  حقیقی  رئیس کمیسیون دائمی پژوهشگاه استاندارد  آقای دکتر جواد فرهودی
 عضو  حقیقی  مشاور عالی پژوهشگاه استاندارد آقای دکتر محمدعلی اخوان بهابادی 
 عضو  حقوقی  معاون توسعه مدیریت؛ امور حقوقی و مجلس  آقای دکتر حمید اشتری
 عضو  حقوقی  نماینده معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور  آقای حمید امانی همدانی
 عضو  حقوقی  سرپرست معاونت پژوهشی پژوهشگاه  خانم دکتر منصوره مظاهری
 عضو  حقوقی  رئیس دفتر هیات امناء پژوهشگاه  خانم دکتر فرزانه انصاری