هیأت امنا

  اعضای هیات امناء پژوهشگاه استاندارد- سال۱۳۹۹
 نام و نام خانوادگی  سمت  نوع عضویت  عنوان
 خانم مهندس نیره پیروزبخت  رئیس سازمان ملی استاندارد  حقوقی  رئیس
 خانم دکتر فرزانه انصاری  رئیس پژوهشگاه استاندارد  حقوقی  دبیر
آقای دکتر عبدالرضا باقری  رئیس مرکز هیات های امناء و هیات های ممیزه مرکزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  حقوقی  عضو
 آقای دکتر محمدباقر نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور  حقوقی  عضو
 آقای دکتر محمدعلی اخوان بهابادی  مشاور عالی پژوهشگاه استاندارد  حقیقی  عضو
 آقای دکترعلیرضا عشوری  رئیس سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران  حقیقی  عضو
 آقای دکترعلی اصغر کیهانی  عضو هیات امنا و هیات مدیره بنیاد حامیان استاندارد  حقیقی  عضو
 آقای علی صفدری  معاون نوسازی اداری سازمان اداری و استخدامی کشور- بازنشسته  حقیقی  عضو
 آقای دکتر علی اکبر موسوی موحدی  عضو هیأت علمی دانشگاه تهران   حقیقی  عضو

 

 اعضای کمیسیون دائمی پژوهشگاه استاندارد- سال ۱۳۹۹
 نام و نام خانوادگی  سمت  نوع عضویت  عنوان
 آقای دکتر جواد فرهودی  رئیس کمیسیون دائمی پژوهشگاه استاندارد  حقیقی  رئیس
 خانم دکتر فرزانه انصاری  رئیس پژوهشگاه استاندارد 
 حقوقی  دبیر
آقای دکتر محمدعلی اخوان بهابادی   مشاور عالی پژوهشگاه استاندارد  حقیقی  عضو
 آقای حمید امانی همدانی  نماینده معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور  حقوقی  عضو
آقای دکتر شهاب کسکه   نماینده مرکز هیات های امناء و هیات ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  حقوقی عضو 
 خانم دکتر منصوره مظاهری  سرپرست معاونت پژوهشی پژوهشگاه  حقوقی  عضو