معرفی پژوهشکده صنایع غذایی و فرآورده‌های کشاورزی

پژوهشکده صنایع غذایی و فرآورده‌های کشاورزی یکی از 4 پژوهشکده ی پژوهشگاه استاندارد می باشد. این پژوهشکده با عنایت به اهداف کلان پژوهشگاه، با استفاده از 55 نفر پرسنل تخصصی و خدماتی و نیز به کارگیری آزمایشگاه های تخصصی فعال  در 3 گروه پژوهشی فرآورده های غذایی، حلال و کشاورزی، میکروبیولوژی و بیولوژی و سم شناسی مواد غذایی، در حوزه های پژوهش، آزمون، آموزش، مشاوره و تدوین  فعالیت می‌نماید.
 
اهداف پژوهشکده صنایع غذایی و فرآورده‌های کشاورزی به شرح زیر می باشد:
1- تحقق وظایف و ماموریتهای پژوهشی سازمان ملی استاندارد ایران از طریق ارائه خدمات علمی، فنی، مشاورهای و آموزشی
2-هدایت و اجرای پژوهشهای کاربردی به منظور توسعه خدمات آزمون و استانداردسازی 
3-همکاری با مراکزآموزشی، پژوهشی با رویکرد افزایش سطح علمی استانداردهای ملی و ارتقاء کیفیت کالاهای داخلی و وارداتی
4-همکاری با مراکز استانداردسازی بین المللی به منظور حفظ و توسعه منافع تجاری کشور در بازارهای جهانی 
5-همکاری با نظام اعتبار بخشی و تایید صلاحیت
6-مشاوره و تعامل با بخش صنعت کشور به منظور ارتقاء کارایی صنایع  
 

دانلود کتابچه معرفی پژوهشکده صنایع غذایی و فرآورده‌های کشاورزی

لیست کمیته های متناظر ایزو