اقدامات انجام گرفته در مورد ایمنی و اصالت سنجی مواد غذایی در گروه پژوهشی فرآورده های غذایی، حلال و کشاورزی

 1. اصالت سنجی آبلیمو
 2. بررسی سمیت روغن کلزای پرس سرد
 3. بررسی و کاربرد آنتی اکسیدان سنتزی در انواع روغن گیاهی
 4. شناسایی و تعیین هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای در روغن های خوراکی مورد مصرف در ایران
 5. تعیین روش اندازه گیری آکریل آمید در فرآورده های سیب زمینی
 6. بررسی کیفیت نتایج آزمون سریع با کیت و مقایسه با روش مرجع میزان باقیمانده مواد ضدمیکربی در شیر پاستوریزه و شیرفرادما
 7. تشخیص افزودن مواد خنثی کننده شامل سود، کربنات و بیکربنات سدیم، شوینده ها و سفیدکننده در شیر
 8. اصالت سنجی روغن زیتون
 9. شناسایی روغن های گیاهی در فرآورده های لبنی     
 10. شناسایی بافت های غیرمجاز در فرآورده های گوشتی
 11. شناسایی رنگ های مورد استفاده در مواد غذایی