صفحه نخست / معرفی پژوهشگاه / پژوهشکده‌ها / پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه‌های مدیریت

معرفی پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت

پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه های مدیریت (با عنوان قبلی پژوهشکده سیستم های مدیریت کیفیت و بازرسی)، یکی از 4 پژوهشکده پژوهشگاه استاندارد است که با توجه به وظایف قانونی پژوهشکده براساس چالش های موجود و نیازهای روز صنایع کشور مشغول به فعالیت می باشد.

اهم فعالیت های این پژوهشکده در قالب 3 گروه پژوهشی (سامانه های مدیریت)، (ارزیابی انطباق و مهارت) و (اندازه شناسی) عبارت است از:

 • انجام ارزیابی آزمایشگاه‌های همکار اداره کل استاندارد استان تهران به عنوان پیمانکار فرعی 
 • انجام ارزیابی آزمایشگاه‌های همکار اداره کل استاندارد استان آذربایجان شرقی به عنوان پیمانکار فرعی 
 • انجام ارزیابی آزمایشگاه‌های آزمون و کالیبراسیون بر اساس  استانداردISO/IEC 17025  به عنوان پیمانکار فرعی مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
 • انجام ارزیابی آزمایشگاه های تشخیص طبی بر اساس استاندارد  ISO 15189به عنوان پیمانکار فرعی مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
 • انجام ارزیابی نهادهای بازرسی بر اساس استانداردISO/IEC 17020  به عنوان پیمانکار فرعی مرکز ملی تایید صلاحیت ایران
 • انجام آزمون های مهارت (proficiency test)
 • مشارکت در تدوین استانداردهای ملی و بین المللی
 • مشاوره، آموزش، طراحی و استقرار سیستم های مدیریت
 • انجام پروژه های پژوهشی میان مدت و بلند مدت
 • مشاوره فنی به واحد های تولیدی و استانداردسازی فعالیتهای آنها
 • مشاوره در زمینه دریافت نشان استاندارد
 • تدوین استانداردهای پژوهش محور
 • برگزاری دوره های آموزشی