گروه پژوهشی ارزیابی انطباق و مهارت

گروه پژوهشی ارزیابی انطباق و مهارت، در راستای وظایف پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه‌های مدیریت، به شرح ذیل در زمینه‌های مطالعاتی و تحقیقاتی مشغول به کار می باشد.

  • به کار گیری روش‌های نو در بازرسی کالاهای صادراتی
  • نوآوری در بهبود کیفیت کالاهای صادراتی
  • همکاری در ایجاد شرکت مشاوره‌ای در زمینه استقرار سیستم‌های مدیریت کیفیت در واحد‌های تولیدی و خدماتی تأیید صلاحیت شده
  • همکاری در ایجاد شرکت‌های بازرسی فنی
  • گسترش آزمایشگاه‌های همکار تأیید صلاحیت شده مطابق با روش اجرایی 208/111/ر
  • گسترش آزمایشگاه‌های همکار تأیید صلاحیت شده دارای اعتبار دارای گواهینامه استاندارد ISIRI-ISO-IEC 17025
  • گسترش شرکت‌های گواهی کننده سیستم‌های کیفیت تأیید صلاحیت شده
  • ارائه خدمات در زمینه ارزیابی مراقبتی شرکت‌های بازرسی تأیید صلاحیت شده