گروه پژوهشی سامانه‌های مدیریت

گروه پژوهشی سامانه‌های مدیریت، در راستای وظایف پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه‌های مدیریت، به شرح ذیل در زمینه‌های مطالعاتی و تحقیقاتی مشغول به کار می باشد.

 

  • ارائه خدمات در زمینه ارزیابی آزمایشگاه‌های آزمون و کالیبراسیون تأیید صلاحیت شده
  • همکاری در ایجاد شرکت مشاوره‌ای در زمینه استقرار سیستم‌های مدیریت کیفیت در واحدهای تولیدی و خدماتی تأیید صلاحیت
  • تدوین استانداردهای ملی مرتبط
  • مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی مرتبط
  • همکاری فعال با مراکز تأیید صلاحیت، مراکز بازرسی و مراجع ارائه دهنده تأیید صلاحیت شرکت‌های بازرسی از نظر مستند سازی و استاندارد سازی
  • همکاری با مراجع ارائه دهنده تأیید صلاحیت آزمایشگاه‌های آزمون و کالیبراسیون
  • برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی مرتبط با سیستم‌های مدیریت کیفیت و بازرسی
  • تحقیقات در زمینه بهبود کیفیت کالا و خدمات و روش‌های تولید
  • برقراری همکاری فعال با مراکز علمی و تحقیقاتی ملی و بین المللی در زمینه مرتبط.