انتشار مقاله در مجله سازگاری الکترومغناطیسی انجمن بین المللی مهندسی برق و الکترونیک

مقاله تالیفی محمد مهدی شرع پسند و فاطمه طاهرخانی از اعضای پژوهشگاه استاندارد، در شماره دوم سال جاری مجله سازگاری الکترومغناطیسی انجمن بین المللی مهندسی برق و الکترونیک (IEEE EMC Magzine) منتشر شد (پیوند). در این مقاله روشی نوین برای تخمین مولفه های هارمونیک جریان در تاسیسات و تجهیزات برقی ارائه شده است.

سازگاری الکترومغناطیسی موضوع مهمی در استاندارد لوازم برقی بوده و سری استانداردهای کمیسیون بین المللی الکتروتکنیک؛ IEC 61000 به این موضوع اختصاص یافته است. 

۲۲ تیر ۱۴۰۰ ۱۴:۰۹
تعداد بازدید : ۹۰