دوره آموزشی کنترل عملکرد محیط های کشت بر اساس استاندارد 8663

محتوی دوره:

 

 • تعاریف
 • آماده سازی و استریلیزاسیون محیط های کشت در آزمایشگاه 
 • کنترل کیفیت فیزیکی و شیمیایی محیط های کشت
 • آزمون عملکرد میکروبی محیط های کشت جامد و مایع
 • کاربرد محیط کشت مرجع در کنترل محیط های کشت جامد
 • روش های آزمون کمی و کیفی محیط های کشت جامد و مایع 
 • آزمون کنترل عملکرد رقیق کننده ها 
 • کنترل عملکرد معرف ها و مکمل های مورد استفاده در محیط های کشت
 • حفاظت، نگهداری و کشت میکروارگانیسم های آزمون (باکتری ها و قارچ ها)
 • استفاده از مواد مرجع برای آزمون های کمی
 • نحوه ثبت و مستند سازی نتایج کنترل کیفیت محیط های کشت
محیط کشت  

 

۲۲ شهریور ۱۴۰۰ ۱۳:۳۰
تعداد بازدید : ۴۳