کنترل کیفیت آماری -گروه پژوهشی تقاضا محور گلستان

محتوی دوره:

  • آشنایی با ابزارهای هفت گانه کنترل کیفیت شامل:
  •  برگه ثبت داده ها 
  •  هیستوگرام 
  •  نمودار پارتو 
  • نمودار علت و معلول 
  • نمودار تمرکز نقص ها 
  •  نمودار پراکندگی 
  • نمودار کنترل بررسی
  •  انواع نمودارهای کنترل 
  • بررسی توانایی فرآیند اندازه گیری

 

فراخوان آماری

۷ مهر ۱۴۰۰ ۱۱:۵۶
تعداد بازدید : ۲۱۴