چاپ مقاله عضو هیات علمی پژوهشگاه استاندارد در زمینه هالوژن زدایی از روغن ترانسفورماتور آلوده

مقاله نوشین قلی پور عضو هیات علمی پژوهشکده شیمی و پتروشیمی پژوهشگاه استاندارد با عنوان

  A catalyzed method to remove polychlorinated biphenyls from contaminated transformer oil

و با همکاری پژوهشگران سایر موسسات علمی کشورمان، در مجله

 Environmental Science and Pollution Research 

انتشارات اسپرینگر منتشر شد (پیوند). به طور کلی حذف بی فنیل های پلی کلرینه (PCB) از خاک یا آب به عنوان آلاینده های آلی پایدار به دلیل فعالیت بیولوژیکی و پتانسیل سمی بودن اهمیت زیادی دارد. در این تحقیق، هالوژن­زدایی از روغن ترانسفورماتور آلوده به PCBs با استفاده از کاتالیست Pd/MWCNTs انجام شد و ضمن مشاهده حذف قابل توجه این آلاینده ها، بررسی سینتیکی فرایند انجام گرفت.

۳ آذر ۱۴۰۰ ۰۹:۴۴
تعداد بازدید : ۳۸