عنوان تست برای سی اس اس

ه مستندات قانونی لازم در مورد طرحها و نظرات قابل ارایه به مجامع و مراجع قانونی
انجام بازرسی مستمر دوره ای و یا موردی از حوزه های ستاد و ادارات کل استانی و ارائه پیشنهادات و راه حلهای مناسب جهت رفع نواقص و بهبود وضعیت با هماهنگی مدیر کل حوزه
طبقه بندی کنترل و بازبینی و ارجاع نامه های با عنوان رئیس پژوهشگاه اعم از وارده و صادره و انجام سایر امور دفتری
تنظیم گزارش جلسات، سفرها، بازدیدها و ابلاغ مصوبات آن و همچنین اعلام و ابلاغ دستورات رییس پژوهشگاه به واحدهای تابعه و پیگیری امو ارجاعی تا حصول نتیجه
هماهنگی های لازم جهت برگزاری جلساه مستندات قانونی لازم در مورد طرحها و نظرات قابل ارایه به مجامع و مراجع قانونی
انجام بازرسی مستمر دوره ای و یا موردی از حوزه های ستاد و ادارات کل استانی و ارائه پیشنهادات و راه حلهای مناسب جهت رفع نواقص و بهبود وضعیت با هماهنگی مدیر کل حوزه
طبقه بندی کنترل و بازبینی و ارجاع نامه های با عنوان رئیس پژوهشگاه اعم از وارده و صادره و انجام سایر امور دفتری
تنظیم گزارش جلسات، سفرها، بازدیدها و ابلاغ مصوبات آن و همچنین اعلام و ابلاغ دستورات رییس پژوهشگاه به واحدهای تابعه و پیگیری امو ارجاعی تا حصول نتیجه
هماهنگی های لازم جهت برگزاری جلساه مستندات قانونی لازم در مورد طرحها و نظرات قابل ارایه به مجامع و مراجع قانونی
انجام بازرسی مستمر دوره ای و یا موردی از حوزه های ستاد و ادارات کل استانی و ارائه پیشنهادات و راه حلهای مناسب جهت رفع نواقص و بهبود وضعیت با هماهنگی مدیر کل حوزه
طبقه بندی کنترل و بازبینی و ارجاع نامه های با عنوان رئیس پژوهشگاه اعم از وارده و صادره و انجام سایر امور دفتری
تنظیم گزارش جلسات، سفرها، بازدیدها و ابلاغ مصوبات آن و همچنین اعلام و ابلاغ دستورات رییس پژوهشگاه به واحدهای تابعه و پیگیری امو ارجاعی تا حصول نتیجه
هماهنگی های لازم جهت برگزاری جلساه مستندات قانونی لازم در مورد طرحها و نظرات قابل ارایه به مجامع و مراجع قانونی
انجام بازرسی مستمر دوره ای و یا موردی از حوزه های ستاد و ادارات کل استانی و ارائه پیشنهادات و راه حلهای مناسب جهت رفع نواقص و بهبود وضعیت با هماهنگی مدیر کل حوزه
طبقه بندی کنترل و بازبینی و ارجاع نامه های با عنوان رئیس پژوهشگاه اعم از وارده و صادره و انجام سایر امور دفتری
تنظیم گزارش جلسات، سفرها، بازدیدها و ابلاغ مصوبات آن و همچنین اعلام و ابلاغ دستورات رییس پژوهشگاه به واحدهای تابعه و پیگیری امو ارجاعی تا حصول نتیجه
هماهنگی های لازم جهت برگزاری جلسا
۲۸ مهر ۱۳۹۳ ۱۰:۳۸
A6F3FA96-97E3-4D1C-9421-A3CA00E8FA68 |
تعداد بازدید : ۲۸۵