گزارش ماموریت بیست و چهارمین اجلاس کمیته فنی ایزو TC34 /SC11 روغن ها و چربی های گیاهی و حیوانی

بیست و چهارمین اجلاس کمیته فنی ایزو TC34 /SC11 روغن ها  و چربی های گیاهی و حیوانی   در 2 تا 3 می 2014 معادل 12 و 13 فروردین  ماه 1393 در شهر برلین آلمان در  در موسسه استاندارد المان (DIN)  برگزار گردید. در این اجلاس نمایندگان ایران خانم دکتر پیراوی وآقای مهندس صفافر که دبیر و رییس کمیته متناظر آن در سازمان ملی استاندارد می باشند، شرکت نمودند. در این اجلاس بر اساس دستور کار پیش بینی شده ، گزارش دبیر جلسه مبنی بر مصوبات اجلاس سال گذشته در اتاوا بیان گردید و 4 استاندارد مورد تصویب قرار گرفت. در خصوص موضوعات پیشنهاد شده و استانداردهای در دست تدوین و بازنگری در مراحل NWIP، CD، DIS ، FDIS و SR  نقطه نظرات تمامی کشورهای عضو از جمله ایران که قبلا" ارسال گردیده بود، در جلسه مذکور بررسی گردید و با عمده پیشنهادات و تغییرات اصلاحی ارائه شده از طرف ایران موافقت بعمل آمد، که این موضوع برای اولین بار باعث توجه ویژه این اجلاس به مشارکت فعال ایران در امر تدوین استانداردهای روغن ها و چربی های گیاهی و حیوانی گردید  و مورد تشویق رییس اجلاس قرار گرفت. همچنین در بخش فعالیت سایر سازمان های بین المللی تدوین استاندارد در زمینه روغن ها و چربی  های خوراکی، در خصوص پروژه تدوین استاندارد بین المللی کدکس "روغن های گیاهی تهیه شده به روش پرس سرد" که مسئولیت آن از طرف کدکس به ایران واگذار گردیده توضیحات لازم از سوی نمایندگان ایران برای اجلاس ارائه گردید. لازم به ذکر است که دبیر و رییس این استاندارد بین المللی در دست تدوین نیز نمایندگان شرکت کننده در این اجلاس بودند.  همچنین با توجه به توان آزمایشگاهی پژوهشکده غذایی و کشاورزی و ارائه آن در جلسه مذکور، مقرر شد ایران نیز در انجام پروژ های بین المللی استانداردسازی مشارکت فعال داشته باشد.  
۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۳ ۱۱:۲۴
00C1CAEC-1EFF-4477-AA51-A32001063353 |
تعداد بازدید : ۲۱۳