پایان طرح پژوهشی "تعیین خصوصیات فیزیکی و شیمیایی و ترکیبات بیوفنلی روغن‌های زیتون استحصال شده از تک واریته های آربکین، کروناکی، و مانزالیلای در شهرستان رودبار"

طرح پژوهشی با عنوان "تعیین خصوصیات فیزیکی و شیمیایی و ترکیبات بیوفنلی روغن‌های زیتون استحصال شده از تک واریته‌های آربکین، کروناکی و مانزالیلای در شهرستان رودبار" در پژوهشگاه استاندارد به پایان رسید.

این طرح در مدت زمان ۹ ماه در پژوهشکده صنایع غذایی و فرآورده‌های کشاورزی توسط همکاران به منظور بررسی تغییرات خواص فیزیکوشیمیایی و ترکیبات بیوفنلی با توجه به ماه برداشت و یافتن بهترین زمان استحصال روغن با توجه به خواص درمانی و ارزش تغذیه‌ای بالا در هر ماه انجام شده است.

ایجاد پایگاه داده‌ها به منظور جلوگیری از بروز تقلب و تعیین بهترین نوع روغن زیتون از نظرخواص درمانی، کمک به بهبود کیفیت روغن زیتون و شناساندن کیفیت روغن استحصال شده از ارقام کشت داده شده در ایران و بررسی روند تغییرات خواص فیزیکوشیمیایی روغن زیتون استحصال شده از میوه زیتون از اهداف انجام این طرح بوده است.

۲۴ شهریور ۱۳۹۹ ۱۵:۱۸
تعداد بازدید : ۷۵