اتمام طرح فنآورانه "راه اندازی آزمون خورندگی/ تحریک زایی حاد پوستی Acute Dermal Irritation/Corrosion به روش درون تنی ( Invivo )” در پژوهشگاه استاندارد

طرح فناورانه با عنوان "راه اندازی آزمون خورندگی/ تحریک زایی حاد پوستی به روش درون  تنی ( Invivo )” بر اساس استاندارد ملی شماره 15568 واستاندارد   ISO 10993-10 توسط همکاران گروه پژوهشی سم شناسی پژوهشکده غذایی کشاورزی در تاریخ 29 دی ماه 99 به پایان رسید. این طرح به منظور تعیین ایمنی مصرف و ارزیابی بیولوژیک محصولات مشمول استاندارد اجباری و تشویقی از نظر تحریک زایی و خورندگی (تخریش) پوستی انجام شده است.