برگزاری دوره MBA مدیریت انرژی توسط پژوهشگاه استاندارد و مرکز آموزش های کوتاه مدت و تخصصی دانشگاه پیام نور

هدف از برگزاری دوره

  • تربیت دانش آموختگان رشته های فنی و مهندسی در حوزه استاندارد ISO50001  
  • افزایش آگاهی و دانش شرکت کنندگان دوره در موضوعات توسعه پایدار و مدیریت انرژی
  • ایجاد توانایی برای یکپارچه سازی مدیریت انرژی  با دیگر سیستم های مدیریت سازمانی