اداره طرح های عمرانی

برخی از وظایف اداره طرح های عمرانی به شرح ذیل می باشد:
 
  • ایجاد و گسترش فضای سبز در ساختمان ها و محوطه پژوهشگاه
  •  برنامه ریزی و اقدام در جهت حفاظت از ساختمان و تاسیسات و مدارک پژوهشگاه با هماهنگی مسئول حراست
  • ارائه خدمات تلفنی به کلیه واحدهای پژوهشگاه
  • شناخت و اجرای استانداردها، مقررات و ضوابط مربوط به نگهداری ساختمان، تاسیسات و سیستم روشنایی
  • سفارش وسایل و تجهیزات مورد نیاز برای تکمیل و آماده نگه داشتن تاسیسات پژوهشگاه
  • انجام بازدیدهای دوره ای از تاسیسات و ساختمان و رسیدگی جهت رفع نواقص و عیوب آنها
  • ارائه گزارشهای لازم از وضعیت ساختمانهای اداری و آزمایشگاهی پژوهشگاه
  • انجام طرحهای عمرانی، ساختمانی و تاسیساتی پژوهشگاه در صورت لزوم برون سپاری با عقد قراردادهای مربوطه
  • برنامه ریزی و تهیه گزارشات لازم جهت ایجاد فضاهای اداری و آزمایشگاهی پژوهشگاه
  • انجام سایر امور محوله از طرف معاونت توسعه منابع انسانی و پشتیبانی