دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات

دفتر برنامه، بودجه وتشکیلات
 
 • اجرای برنامۀ راهبردی با توجه به چشم‌انداز، مأموریت، خط‌مشی و اهداف کلان پژوهشگاه؛
 • تدوین و تلفیق برنامه‌های عملیاتی واحدهای پژوهشگاه بر اساس برنامه راهبردی و نظارت بر اجرای آن‌ها؛
 • تهیه و تنظیم بودجه سالانه واحدهای پژوهشگاه با در نظر گرفتن برنامه‌های عملیاتی؛
 • کنترل مستمر عملکرد بودجه بر اساس بودجه تفصیلی مصوب هیئت امنا؛
 • طراحی و بازنگری ساختار سازمانی پژوهشگاه متناسب با اهداف راهبردی و نظارت بر پیاده‌سازی آن؛
 • بازنگری و بهینه‌سازی فرآیندها برای ارتقای بهره‌وری و افزایش کیفیت در سطح پژوهشگاه ؛
 • برنامه‌ریزی آموزش حین خدمت کارکنان و نظارت بر اجرای آن؛
 • تهیه و تنظیم آمار لازم درباره فعالیت‌ها، نیروها و عوامل موجود در پژوهشگاه و واحدها (پرسنلی و بودجه)، به منظور اعمال نظر صحیح و منطقی در مدیریت پژوهشگاه
 •  برنامه‌ریزی و ارائه طریق برای بهبود روش‌های انجام کار و تحول اداری و بهره‌وری
 
 
گروه برنامه و بودجه
 
 • جمع‌آوری اسناد و مدارک و اطلاعات لازم جهت تهیه و تنظیم پیش‌نویس برنامه راهبردی و برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت پژوهشگاه
 •  بررسی، تجزیه و تحلیل و طبقه‌بندی اطلاعات جمع‌آوری شده به منظور استفاده در برنامه‌ریزی‌ها
 •  برنامه‌ریزی، هدایت، کنترل و ایجاد هماهنگی بین واحدهای تحت سرپرستی جهت انجام وظایف محوله
 • مطالعه، برآورد و پیشنهاد بودجه، اعتبارات و منابع و برنامه‌های مورد نیاز سالانه پژوهشگاه در قالب فرمت‌های وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری و هیئت امناء
 • ارائه گزارشات لازم مبنی بر آمار و اطلاعات بودجه پیشنهادی و بودجه مصوب و نحوه اختصاص اعتبارات مصوب به برنامه‌ها و فعالیت‌های پژوهشگاه به مراجع ذی‌ربط
 • جمع‌آوری اطلاعات لازم مربوط به بودجه‌های واحدها مشتمل بر پیش‌بینی درآمدها و برنامه‌ها و تلفیق و هماهنگ ساختن آن‌ها
 • بررسی، تهیه و تدوین پیشنهاد اصلاحی اعتبارات و در صورت لزوم ارائه اصلاحیه بودجه به هیئت امناء
 • جمع‌آوری و بررسی درخواست واحدها در مورد بودجه پیشنهادی و اتخاذ تصمیمات لازم در این زمینه
 •  ابلاغ دستورالعمل تنظیم بودجه سالانه به واحدهای پژوهشگاه و ارائه راهنمایی‌های لازم در زمینه پیش‌بینی و تنظیم بودجه‌های پیشنهادی بر اساس برنامه‌ها و طرح‌های مورد نیاز
 • نظارت بر حسن اجرای بودجه مصوب و مراقبت در نحوه هزینه کرد بودجه و مصرف اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای
 • تهیه گزارش‌های تفصیلی و مقایسه عملکرد واحدها با اعتبارات تخصیص‌یافته
 • مطالعه، تهیه و تدوین برنامه‌های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت بر اساس سیاست‌ها، اهداف کمی و کیفی و فن‌آوری پژوهشگاه
 • تهیه آمار و اطلاعات لازم از وظایف و عملکرد پژوهشگاه و واحدهای تابعه جهت ارائه به مراجع ذی‌صلاح
 
 
گروه تشکیلات و طبقه‌بندی
 
 • نظارت بر استقرار ساختار تشکیلاتی پژوهشگاه ؛
 • دریافت و بررسی گزارش‌های تخصیص پست‌های سازمانی از هیئت اجرایی منابع انسانی و دفتر امور هیئت‌علمی؛
 • زمینه‌سازی به منظور کاربرد روش‌های تحول سازمانی در پژوهشگاه ؛
 • بهبود فرآیندهای اجرایی برای ارتقای بهره‌وری و افزایش کیفیت با همکاری واحدهای ذی‌ربط؛
 • تلاش در زمینه انتقال تجربیات مؤثر در زمینه مدیریت بهره‌وری به پژوهشگاه و برخورداری پژوهشگاه از الگوهای موفق در زمینه ارتقا سطح بهره‌وری
 • جمع‌بندی و تهیه و ارائه گزارش‌های مرحله‌ای از چگونگی وضعیت بهره‌وری در موسسه جهت انعکاس به مراجع ذی‌ربط
 • تهیه استانداردهای لازم برای جا و مکان نحوه استقرار واحدهای پژوهشگاه
 • تهیه و تدوین برنامه آموزشی آشنایی با نظام‌های بهره‌وری و انواع مدل‌های آن با همکاری دفتر امور آموزش و تحصیلات تکمیلی
 • شناخت میزان بهره‌وری منابع پژوهشگاه (منابع انسانی، منابع فیزیکی، منابع مالی و ...)
 • تهیه برنامه‌های لازم در خصوص ایجاد و ترویج فرهنگ بهره‌وری در پژوهشگاه و استفاده از مصرف بهینه و مؤثر منابع در پژوهشگاه
 • انجام مطالعات لازم به منظور استقرار نظام‌ها و سبک‌های مدیریت نوین برای انجام کارآمد وظایف اصلی موسسه
 •  مطالعه و بررسی مستمر در خصوص نظام‌های مدیریتی پژوهشگاه (تصمیم سازی و تصمیم‌گیری، نظارت و کنترل، هماهنگی و ... ) و زمینه‌سازی جهت استقرار نظام مطلوب مدیریتی
 •  بررسی، مطالعه، برنامه‌ریزی و انجام اقدامات لازم در زمینه ارتقا فرهنگ و فن‌آوری مدیریت در پژوهشگاه