اداره حقوقی و قراردادها

برخی از فعالیت های اداره حقوقی و قراردادها به شرح ذیل می باشد :
 
  • تهیه و تنظیم لوایح قانونی، تصویب نامه ها، آئین نامه ها و دستورالعمل های لازم
  • رسیدگی و ارائه طریق در مسائل حقوقی و قضایی در امور جاری مربوطه
  • رسیدگی به امور ثبتی دعاوی مختلف و دفاع در مقابل دعاوی مزبور در حیطه وظایف محوله
  • نظارت مستقیم و رسیدگی به شکایات مردم و تولید کنندگان، علیه کارکنان پژوهشگاه
  • اظهار نظر در مورد طرح ها و لوایح پیشنهادی در موارد ذیربط
  • شرکت در کمیسیونهای تخصصی دولت و مجلس شورای اسلامی و دفاع از مواضع قانونی، اهداف، رسالت ها و مسئولیتهای قانونی پژوهشگاه و پیگیری امور مربوطه تا حصول نتیجه
  • اعلام اطلاعات مندرج در روزنامه رسمی کشور در ارتباط با موضوعات مرتبط با پژوهشگاه
  • انجام پیگیری های حقوقی و قضائی در خصوص تکالیف پژوهشگاه بر اساس قوانین و مقررات مربوط
  • تنظیم و تهیه پیش نویس کلیه قراردادهای پژوهشگاه  
  • انجام سایر امور مربوطه حسب مورد ارجاع