رشته برق - EL

لینک جلسات مجازی کمیسیون های فنی تدوین استاندارد ملی 

رشته برق - EL 

توجه : با کلیک بر روی عنوان هر استاندارد، به اتاق جلسه مرتبط هدایت می‏ شوید.

 

عنوان استاندارد

نام دبیر

منابع

صنعت نفت- الزامات مهندسی برای طراحی سیستم‌های الکتریکی - مشخصات فنی

مهدی لبخنده

IPS-E-EL-100: 2012

صنعت نفت- ماشین­های الکتریکی دوار- قسمت 3: الزامات کالا و تجهیزات ژنراتورهای سنکرون- ویژگی­های فنی

محمد غفوریان مختاری

IPS-M-EL-138 : 2013

صنعت نفت- ماشین­های الکتریکی دوار- قسمت 2: الزامات کالا و تجهیزات موتورهای الکتریکی جریان مستقیم- ویژگی­های فنی

معصومه احمدی

IPS-M-EL-136: 2012

صنعت نفت- ترانسفورماتورهای قدرت- قسمت 2: الزامات کالا و تجهیزات ترانسفورماتورهای نوع روغنی - ویژگی­های فنی

مهدی قربانی

IPS-M-EL-152: 2015; IEC 60076-1:2011,IEC 60076-14:2018

صنعت نفت- ترانسفورماتورهای  یکسوساز جهت حفاظت کاتدیک : الزامات کالا و تجهیزات- ویژگیهای فنی

نعمت یوسفی خانقاه

IPS-M-EL-155: 2009; IEC TR 60146-1-2:2019; IEC 61378-1: 2011

صنعت نفت- راکتورهای محدودکننده جریان - الزامات کالا و تجهیزات ویژگی های فنی

علی ابدالی

IEC 60076-6:2007; IPS-M-EL-220: 2012