مدیریت توسعه استاندارد و آموزش های کاربردی

- تعامل با وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌ها و واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی به منظور دستیابی به مستندات فنی در راستای تدوین استانداردها و ورود استاندارد به آموزش های رسمی کشور
- جلب مشارکت دانشگاه ها و مراکز علمی، پژوهشی در تبدیل یافته های ملی کشور به استانداردهای ملی و بین المللی
- جلب حمایت سازمان¬ها و دستگاه¬ها در تدوین استانداردهای تخصصی/ مقررات فنی و بخش خصوصی، انجمن ها و واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی در تدوین ضوابط (مشخصات) فنی
- جلب حمایت واحدهای فناور و شتاب دهنده‏ها در تدوین استاندارد¬¬های دانش بنیان
- همکاری در انجام امور مطالعاتی و پژوهشی درخصوص استانداردسازی و احصای استانداردها
- انجام امور مربوط به مشارکت متخصصین و محققین در تدوین استانداردهای بین¬المللی و منطقه¬ای، ملی، تخصصی/ مقررات فنی سازمانی، دانش بنیان، ضوابط (مشخصات) فنی بخش خصوصی
- مشارکت در برگزاری گردهمایی¬ها و همایش¬ها و دوره¬های آموزشی در ارتباط با استانداردسازی
- تهیه و تنظیم¬گزارش مرتبط عملکرد تدوین استانداردها
- تهیه پیش نویس قراردادها و انجام اقدامات لازم مربوط به آنها و نظارت بر اجرای آن ها
- برنامه ریزی برای افزایش توانمندی شغلی و مهار¬ت¬های مورد نیاز کارکنان پژوهشگاه
- تعامل با حوزه های ذیربط سازمان ملی استاندارد در راستای توسعه استاندارد و آموزش های کاربردی
- ثبت و به روز رسانی اطلاعات مرتبط با توسعه استاندارد و آموزش های کاربردی در سامانه های پژوهشگاه 
- مطالعه و بررسی به منظور به کارگیری رویکردها و روش های نوین نظام آموزشی
- برنامه ریزی آموزشی کارکنان به منظور طرح در شورای پژوهشگاه و برگزاری دوره های آموزشی مصوب و سنجش اثربخشی دوره های آموزشی
- تشکیل شناسنامه آموزشی کارکنان و بانک های اطلاعاتی مدرسین/فراگیران دوره های آموزشی
- پیگیری و هماهنگی سامانه های مدیریت آموزش (LMS)
- شناسایی دوره های تخصصی کوتاه مدت و بلندمدت مورد نیازگروه های هدف از جمله بخش های صنعتی کشور (نیازسنجی از واحدهای برون سازمانی)
- امکان سنجی، برنامه ریزی و برگزاری دوره های آموزشی کاربردی و کارگاه های برون سازمانی (بر اساس درخواست شرکت های دولتی/غیردولتی، صنایع کوچک/بزرگ/متوسط و سایر نهادها و موسسات ذی ربط)
- اطلاع رسانی درخصوص دورهای آموزشی الکترونیکی در داخل و خارج از کشور 
- برگزاری دوره های آموزشی کاربردی مشترک با سازمان ملی استاندارد، مراکز دولتی و غیر دولتی 
- برگزاری دوره های آموزشی مدیران کنترل کیفیت واحدهای صنعتی، کارشناسان آزمایشگاه همکار و همکاران استانی و کارآموزی/کارورزی دانشجویی
- تهیه و تنظیم آیین نامه¬ها، بخشنامه¬ها و دستورالعمل¬های لازم در حوزه مرتبط بر اساس ضوابط و مقررات پژوهشگاه 
- اجرای فرایندها، شیوه نامه¬ها، روش¬های اجرایی و دستورالعمل های مصوب پژوهشگاه در حوزه مرتبط
- انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق.