تماس با ما


دفتر مرکزی   Main office
کرج - شهر صنعتی - میدان استاندارد - سازمان ملی استاندارد ایران - پژوهشگاه استاندارد Standard Research Institute - Karaj - Iran
صندوق پستی پژوهشگاه: 139-31745 P.o.Box: 31745-139
تلفنخانه: 8-32806031 (026) Tel: +98 26 32806031-8
کد پستی: 3174734563 Email: info [at] standard.ac.ir
   
دفتر تهران Tehran office
تهران - ضلع جنوبی میدان ونک - طبقه ششم south side of Vanak Square - Tehran - Iran
صندوق پستی پژوهشگاه: 6139-14155 P.o.Box: 14155-6139
تلفن: 5-88879461 (021) Tel: +98 21 88879461-5
دورنگار: 88887080  (021) Fax: +98 21 88887080
کد پستی: 1435694561 Email: info [at] standard.ac.ir
     

View Standard Research Institute in a larger map
دفتر آناليز ريسك