تازه های استانداردهای ملی ایران چاپ شده در فروردین و اردیبهشت ماه سال1397 در حوزه های مرتبط با پژوهشکده صنایع غذایی و کشاورزی

بنا به گزارش دفتر تدوین پژوهشگاه، با مشارکت همکاران پژوهشکده غذایی و کشاورزی، استانداردهای ملی ایران به شرح زیر در کمیته‌های ملی سازمان استاندارد ایران مصوب و پس از شماره دهی در فروردین و اردیبهشت ماه سال 1397 به چاپ رسید.
این استانداردها در قسمت مرتبط با فهرست استانداردهای ملی در سایت سازمان به آدرس www.isiri.gov.ir قابل دسترسی است.

ردیف عنوان استاندارد نوع استاندارد شماره استاندارد نام دبیر
1

عرقیات گیاهی و گلاب-اندازه گیری اتانول و متانول به روش کروماتوگرافی گازی

روش آزمون 22448 نادیا احمدی
2

آفت کش ها-استفاده از طیف سنجی جرمی برای شناسایی تایید و تعیین مقدار کمی باقی مانده ها

راهنما 22449 رویا نوربخش
3

آفت کش ها-تخمین عدم قطعیت نتایج

راهنما 22450 رویا نوربخش
4

کودهای بیولؤیک

واژه نامه 22300 فهیم دخت مختاری
5

کودهای بیولژیک مایه تلقیح های حاوی باکتری های حل کننده فسفات

ویژگی و روش آزمون 22301 فهیم دخت مختاری
6

کودهای بیولژیک حاوی باکتری های ریز

ویژگی و روش آزمون 22302 فهیم دخت مختاری
7

کود های بیولژیک-مایه تلقیح ها ی حاویبستر های کمپوست ها

ویژگی و روش آزمون 22303 فهیم دخت مختاری
8

کودهای بیولوژیک-به تلقیح های حاوی قارچ های میکوریزآربسکولار

ویژگی و روش آزمون 22304 فهیم دخت مختاری
9

کودهای بیولوژیک-ریژوباکتری های محرک رشد گیاه

ویژگی و روش آزمون 22305 فهیم دخت مختاری
10

کودهای بیولوژیک حاوی باکتری های تیو باسیلوس

ویژگی و روش آزمون 22306 فهیم دخت مختاری
11

عوامل کنترل بیولوژیک باکتریایی

ویژگی و روش آزمون 22393 فهیم دخت مختاری
12

عوامل کنترل بیولوزیک قارچی

ویژگی و روش آزمون 22394 فهیم دخت مختاری
13

عوامل کنترل بیولوژیک سمیوکمیکال

ویژگی و روش آزمون 22395 فهیم دخت مختاری
14

عوامل کنترل بیولوژیک گیاهپایه

ویژگی و روش آزمون 22396 فهیم دخت مختاری
15

عوامل کنترل بیولوژیک بی مهره

ویژگی و روش آزمون 22397 فهیم دخت مختاری
16

عوامل کنترل بیولوژیک نماتدهای بیمارگر حشرات

ویژگی و روش آزمون 22398 فهیم دخت مختاری
17

عوامل کنترل بیولوژیک ویروس های بیمارگر حشرات

ویژگی و روش آزمون 22399 فهیم دخت مختاری
18

کره و روغن کره-تعیین کلسترول و استرول های گیاهی-روش کروماتوگرافی گازی

روش آزمون 22560 زهرا پیراوی ونک
19

شیر و فراورده های آن-تعیین خلوص چربی شیر به روش آنالیز تری کلیسریدها با استفاده از کروماتوگرافی گازی(روش مرجع)

روش آزمون 22562 زهرا پیراوی ونک
20

شیر خام گاو میش

ویژگی و روش آزمون 22561 مهرناز امینی فر
21

خوراک دام و طیورو آبزیان-دانه ذرت

ویژگی و روش آزمون

1445

(تجدید نظر سوم)

مازیار تقوی
22

برنج

ویژگی و روش آزمون

127

(تجدید نظر ششم)

فرناز دستمالچی

دفتر آناليز ريسك