مراسم تودیع و معارفه روسای سازمان ملی استاندارد ایران

مهندس نیره پیروزبخت رئیس جدید سازمان ملی استاندارد ایران
دکتر ستوده رئیس پژوهشگاه استاندارد
مراسم تودیع و معارفه روسای سازمان ملی استاندارد ایران
مهندس برزگری رئیس سابق سازمان ملی استاندارد مراسم تودیع و معارفه روسای سازمان ملی استاندارد ایران

دفتر آناليز ريسك