گردهمایی مدیران سازمان ملی استاندارد ایران و پژوهشگاه استاندارد

گردهمایی مدیران سازمان ملی استاندارد ایران و پژوهشگاه استاندارد
گردهمایی مدیران سازمان ملی استاندارد ایران و پژوهشگاه استاندارد
گردهمایی مدیران سازمان ملی استاندارد ایران و پژوهشگاه استاندارد
گردهمایی مدیران سازمان ملی استاندارد ایران و پژوهشگاه استاندارد
نظام الدین برزگری رئیس سازمان ملی استاندارد ایران
رحمت ستوده قره باغ رئیس پژوهشگاه استاندارد
گردهمایی مدیران سازمان ملی استاندارد ایران و پژوهشگاه استاندارد


دفتر آناليز ريسك