مراسم تکریم و معارفه رییس و سرپرست پژوهشگاه استاندارد

مراسم تکریم و معارفه رییس و سرپرست پژوهشگاه استاندارد   مراسم تکریم و معارفه رییس و سرپرست پژوهشگاه استاندارد

دکتر سنجابی سرپرست جدید پژوهشگاه استاندارد                                  دکتر ستوده رئیس سابق پژوهشگاه استاندارد

دفتر آناليز ريسك