چهارمین جشنواره تقدیر از پژوهشگران برتر سازمان ملی استاندارد ایران

جهانبخش سنجابی شیرازی سرپرست پژوهشگاه استاندارد          نیره پیروزبخت رئیس سازمان ملی استاندارد ایران

مریم قبادی دانا سرپرست معاونت پژوهشی          رحمت ستوده قره باغ رئیس سابق پژوهشگاه استاندارد

عبدالحسین فریدون مشاور وزیر و مدیر کل دفتر وزارتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری          ایرج حسابی- فرزند پروفسور حسابی

چهارمین جشنواره تقدیر از پژوهشگران برتر سازمان ملی استاندارد ایران          چهارمین جشنواره تقدیر از پژوهشگران برتر سازمان ملی استاندارد ایران

چهارمین جشنواره تقدیر از پژوهشگران برتر سازمان ملی استاندارد ایران          چهارمین جشنواره تقدیر از پژوهشگران برتر سازمان ملی استاندارد ایران

چهارمین جشنواره تقدیر از پژوهشگران برتر سازمان ملی استاندارد ایران          چهارمین جشنواره تقدیر از پژوهشگران برتر سازمان ملی استاندارد ایران

چهارمین جشنواره تقدیر از پژوهشگران برتر سازمان ملی استاندارد ایران          چهارمین جشنواره تقدیر از پژوهشگران برتر سازمان ملی استاندارد ایران

چهارمین جشنواره تقدیر از پژوهشگران برتر سازمان ملی استاندارد ایران          چهارمین جشنواره تقدیر از پژوهشگران برتر سازمان ملی استاندارد ایران

دفتر آناليز ريسك