گروه پژوهشی بازرسی و ارزیابی انطباق

ارزیابی آزمایشگاه های همکار
سازمان ملی استاندارد در ارزیابی انطباق محصولات تولید داخل و وارداتی که استاندارد آنها مشمول مقررات اجرای اجباری استاندارد می‌باشد، علاوه بر امکانات آزمایشگاههای خود از همکاری آزمایشگاه های آزمون و یا کالیبراسیون سایر بخش ها ، نهادها ، پژوهشگاهها و مراکز آموزشی استفاده می نماید. برای این منظور ضروری است آزمایشگاهها امکانات و تسهیلات لازم برای انجام آزمونها را داشته باشند و مورد ارزیابی مستمر قرار گیرند. از ابتدای اسفندماه سال 1391 مطابق تفاهم نامه منعقده با اداره استاندارد استان تهران ، تائید صلاحیت و ارزیابی های تمدید و افزایش دامنه گواهینامه آزمایشگاه های همکار آزمون و کالیبراسیون اداره کل استاندارد استان تهران برطبق روش اجراییNACI-P13 و پس از بازنگری جدید این روش اجرایی، مطابق 208/111/ر توسط پژوهشکده سیستم های مدیریت کیفیت و بازرسی انجام می شود. مراحل انجام کار به شرح زیر می باشد:

استقرار سیستم استاندارد ISO/IEC 17020
پژوهشکده سیستم های مدیریت کیفیت و بازرسی جهت انجام خدمات بازرسی کالاهای صادراتی، همکاری در ایجاد شرکتهای بازرسی فنی، ارائه خدمات در زمینه بازرسی های مراقبتی نسبت به استقرار سیستم استاندارد ISO/IEC 17020 مبادرت نموده است.

مرکز آزمون مهارت
یکی از مهمترین ابزارها جهت حصول اطمینان از اندازه گیری ها و کیفیت خدمات آزمایشگاه ها، ارزیابی عملکرد آنها است. شرکت در آزمون های مهارت یکی از معتبرترین روشهای این ارزیابی است.
در آزمون مهارت، نتایج آزمایشگاه در مقایسه با قلم PT (که از همگنی و پایداری آن اطمینان حاصل شده) و با سایر آزمایشگاه ها، به وسیله مرجع بی طرف (PT provider) ارزیابی می شود.
کلیه آزمایشگاه‌های همکار و تایید صلاحیت شده (طبق استاندارد 17025) و سایر آزمایشگاه های متقاضی، می‌توانند از طریق ثبت نام در سامانه و تکمیل موارد خواسته شده اقدام به شرکت در آزمون آزمون مهارت مورد نظر خود، نمایند. با تکمیل فرم ثبت نام و ارائه مدارک لازم، به هر آزمایشگاه کد انحصاری (محرمانه) اختصاص داده می‌شود. هر آزمایشگاه می‌تواند با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور اختصاصی وارد پروفایل شخصی خود شده و مراحل ارسال قلم PT تا ارسال نتایج آزمون و دریافت گزارش نهایی را پی‌گیری نماید.

مزایا و اهداف اصلی شرکت در آزمون مهارت:
ارزیابی عملکرد آزمایشگاه ها و پایش عملکرد آن ها از طریق مشارکت مستمر در آزمون مهارت
شناسایی نقاط قوت و ضعف و فرصتهای بهبود آزمایشگاه
افزایش اعتماد درکارکنان، مدیریت و مشتریان خدمات آزمایشگاه؛
مقایسه روش ها و دستورالعمل های مختلف یک آزمون/ کالیبراسیون؛
آموزش آزمایشگاه های مشارکت کننده؛
مقایسه توانایی های آزمون کنندگان؛
رضایت نهادهای تایید صلاحیت و مراجع قانونی.
مراحل انجام کار برای شرکت در آزمون مهارت پژوهشکده سیستم های مدیریت کیفیت و بازرسی بصورت زیر می باشد:

طرح های پژوهشی انجام شده
برخی طرح های تحقیقاتی واگذار شده به این پژوهشکده به شرح زیر می باشد:
o شناسایی استانداردهای مورد نیاز در حوزه خدمات کشور
o بررسی تکالیف قانونی و احصاء استانداردهای مرتبط با سازمان استاندارد در کشور
o ارائه خدمات پژوهشی جهت ترسیم نقشه راه و استقرار سیستم به منظور دریافت گواهینامه CB جهت صدور گواهی کیفیت کالا و تجهیزات در وزارت نفت
o بررسی پتانسیل های آزمون در کشور جهت آزمون کامل ده گروه کالا و تجهیزات اولویت دار وزارت نفت ساخت داخل 
o بسترسازی جهت توانمندسازی پژوهشگاه نفت برای احراز شرایط تبدیل شدن به پیمانکار فرعی مرکز ملی تایید صلاحیت ایران بر اساس الزامات 17025 
o برگردان استانداردهای مورد نیاز صادرات و واردات به انگلیسی
o ایجاد مرکز آزمون مهارت PT)Proficiency testing)
o بازنگری ساختار و قانون سازمان ملی استاندارد
o توانمندسازی صنایع مشمول طرح تجا
o هدایت طرح مطالعات بازار در بهار 94 در کشور
o نظارت بر عملکرد شرکت های بازرسی کننده تجهیزات تفریحی
o بررسی ایمنی تجهیزات مهد کودک ها
o بررسی رعایت الزامات استانداردهای ملی ایران در تجهیزات ورزشی( بدنسازی) مستقر در پارکها
o استقرار سیستم ISO 17025 در دانشگاه ها (شاهرود ، دماوند ،....)
o استقرار سیستم ISO 17020 در پژوهشگاه پلیمر
دفتر آناليز ريسك