پژوهشکده سیستم های مدیریت کیفیت و بازرسی

این پژوهشکده در راستای تحقق و مأموریت های پژوهشگاه استاندارد در حوزه های سیستم های مدیریت کیفیت و بازرسی با سه گروه پژوهشی اندازه شناسی و اوزان ، گروه پژوهشی بازرسی و ارزیابی انطباق و گروه پژوهشی سیستم های کیفیت فعالیت خود را آغاز نمود:

گروه پژوهشی سیستم های کیفیت:
ارائه خدمات در زمینه ارزیابی آزمایشگاههای آزمون و کالیبراسیون تأیید صلاحیت شده 
همکاری در ایجاد شرکت مشاوره ای در زمینه استقرار سیستم های مدیریت میفیت در واحدهای تولیدی و خدماتی تأیید صلاحیت
تدوین استانداردهای ملی مرتبط
مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی مرتبط
همکاری فعال با مراکز تأیید صلاحیت، مراکز بازرسی و مراجع ارائه دهنده تأیید صلاحیت شرکتهای  بازرسی از نظر مستند سازی و استاندارد سازی
همکاری با مراجع ارائه دهنده تأیید صلاحیت آزمایشگاههای آزمون و کالیبراسیون
برگزاری دوره های آموزشی تخصصی مرتبط با سیستم های کیفیت و بازرسی
تحقیقات در زمینه بهبود کیفیت کالا و خدمات و روشهای تولید
برقراری همکاری فعال با مراکز علمی و تحقیقاتی ملی و بین المللی در زمینه مرتبط.

گروه پژوهشی اندازه شناسی و اوزان:
مشارکت در پروژه های تحقیقاتی و اجرایی مرکز ملی اندازه شناسی
تدوین و به روز رسانی استانداردهای ملی حوزه اندازه شناسی
ارائه مقاله و شرکت در سمینارهای اندازه شناسی
مشارکت در اجرای طرح شبکه آزمایشگاهی مرجع
مشارکت در راه اندازی آزمایشگاههای مرکز ملی اندازه شناسی

گروه پژوهشی بازرسی و ارزیابی انطباق:
به کار گیری روشهای نو در بازرسی کالاهای صادراتی 
نوآوری در بهبود کیفیت کالاهای صادراتی
همکاری در ایحاد شرکت مشاوره ای در زمینه استقرار سیستم های مدیریت کیفیت در واحد های تولیدیو خدماتی تأیید صلاحیت
همکاری در ایجاد شرکتهای بازرسی فنی
گسترش آزمایشگاههای همکار تأیید صلاحیت شده دارای اعتبار
گسترش آزمایشگاههای همکار تأیید صلاحیت شده دارای اعتبار دارای استاندارد 17025
گسترش شرکت های گواهی کننده سیستم های کیفیت تأیید صلاحیت شده 
ارائه خدمات در زمینه بازرسی های مراقبتی شرکتهای بازرسی تأیید صلاحیت شده
دفتر آناليز ريسك