گروه پژوهشی سیستم های کیفیت


تدوین و صحه گذاری استانداردهای کارخانه ای
استانداردهای کارخانه ای یا درون سازمانی مجموعه استانداردهایی هستند که در واحدهای تولیدی و یا سازمان ها با توجه به فعالیت های خاص آنها تدوین شده و مورد استفاده قرار می گیرند. به عنوان مثال هر واحد تولیدی برای کلیه فعالیت های خود در زمینه های طراحی، تولید و یا خدمات از چهارچوب و اصول معینی پیروی می کندکه این اصول می تواند در قالب استانداردهای کارخانه ای به کار گرفته شود.
استانداردهای کارخانه ای پیش نیازی هستند برای تدوین استانداردهای در سطوح بالاتر، به عبارتی از این استانداردها برای تدوین استاندارد در سطوح ملی یا بین المللی استفاده می شود. کشوری که تعداد استانداردهای کارخانه ای بیشتری دارد، نقش مؤثرتری در تدوین استانداردهای منطقه ای و بین المللی می تواند ایفا نماید که البته این امر مستلزم تولید و توسعه دانش در آن کشور است. چرا که دانش و پژوهش از ارکان اصلی تدوین یک استاندارد کارخانه ای می باشد.
پروژه تدوین و صحه گذاری استانداردهای کارخانه ای از اواسط سال 1392 به پژوهشکده سیستم های مدیریت کیفیت و بازرسی واگذار شد و فرآیند انجام این کار مطابق فلوچارت زیر انجام می شود:

مرکز مشاوره خدمات استاندارد سازی (کلینیک استاندارد)
یکی از فعالیت های پژوهشکده سیستم های مدیریت کیفیت و بازرسی در قالب پروژه های کاری میان مدت و بلند مدت ، مشاوره فنی به واحد های تولیدی و استاندارد سازی فعالیت های آنها می باشد. به همین منظور دفتر کلینیک های استاندارد در شهرک های صنعتی ، از سال 1392 فعالیت خود را آغاز نمود . کلینیکهای استاندارد، محلی برای تعامل مستقیم با متقاضیان دریافت انواع خدمات مشاوره ای است. انواع خدمات مشاوره نظیر مشاوره دریافت نشان استاندارد، استقرار سیستم های مدیریت، خدمات فنی برای رفع مشکلات صاحبان صنایع و تدوین استانداردهای کارخانه ای و ... از طریق این دفاتر قابل ارائه است. نمودار گردش کار در مرکز مشاوره خدمات استاندارد سازی به صورت زیر می باشد:


مشاوره، آموزش، طراحی و استقرار سیستمهای مدیریت
یکی از مطمئن ترین روشها برای مدیریت سازمان، استفاده از تجربیات سازمانهای پیشروست که در غالب استانداردهای بین المللی مدیریت عرضه شده است. مزایا و اهداف اصلی استقرار سیستم های مدیریت شامل موارد زیر است:
• ایجاد چارچوبی برای تحقق اهداف سازمان 
• ایجاد زیر ساختی برای دستیابی به نتایج مورد انتظار مدیریت ارشد سازمان
• استقرار نظام مدیریتی مشخص در سازمان
• آموزش کارکنان و مدیریت و انتقال دانش بین کارکنان
• افزایش رضایت مشتریان و سایر طرفهای ذی نفع
• کاهش دوباره کاریها و محصولات/ خدمات نا مناسب و معیوب
• کاهش هزینه های بی کیفیت محصولات/ خدمات
• اطمینان مشتریان و سایر طرفهای ذی نفع ، نهادهای گواهی دهنده و مراجع قانونی.
توانمندی پژوهشکده سیستم های مدیریت کیفیت و بازرسی در این زمینه شامل مشاوره در جهت طراحی، استقرار سیستم های مدیریت بر مبنای استانداردها و راهنماهای زیر می باشد :
• ISO 9001  برای مدیریت کیفیت همه سازمانها
• ISO/IEC 17025  برای مدیریت  کیفیت آزمایشگاه ها
• ISO/IEC 17020  مدیریت کیفیت نهادهای بازرسی
• ISO 14001   برای مدیریت زیست محیطی همه سازمانها
• OHSAS 18001   برای مدیریت ایمنی شغلی و بهداشت حرفه ای همه سازمانها
• راهنمای HSE   برای مدیریت زیست محیطی-ایمنی شغلی و بهداشت حرفه ای همه سازمانها
• ISO 10002 برای مدیریت شکایات مشتریان همه سازمانها
• ISO 10004 برای مدیریت سنجش رضایت  مشتریان همه سازمانها
• ISO 17065 ارزیابی انطباق -الزامات مربوط به نهادهای گواهی کننده محصولات ، فرایندها و خدمات
• ISO 22000 سیستم های مدیریت ایمنی مواد غذایی-الزامات هر سازمان در زنجیره مواد غذایی
• ISO 51000    سیستم مدیریت انرژی
• ISO 17021 ارزیابی انطباق -الزامات نهادهای ارایه کننده خدمات ممیزی و گواهی کردن سیستم های مدیریت -
• ISO 10015 راهنمایی هایی برای آموزش
مراحل دریافت خدمات مشاوره:
1- تماس با پژوهشکده سیستمها و اعلام خدمات درخواستی
2- ارایه اطلاعات درخواستی و تکمیل پرسشنامه 
3- برگزاری نشست یا بازدید احتمالی از سازمان متقاضی
4- دریافت طرح پیشنهادی پژوهشکده شامل شرح خدمات پزوهشکده، زمان و هزینه خدمات
5- بررسی پیشنهاد و حصول به توافق
6- دریافت قرارداد از پژوهشکده و انجام تشریفات قانونی شروع همکاری
شروع همکاری و دریافت خدمات پژوهشکده

آموزش
پژوهشکده سیستم های مدیریت کیفیت و بازرسی در راستای اهداف پژوهشگاه استاندارد، نیازهای سازمان ملی استاندارد و برای ارتقا سطح آگاهی و دانش مخاطبان، با توجه به 4 ویژگی اساسی شایستگی کارکنان که شامل :
• آموزش
• تجربه
• تحصیلات
• مهارت 
برنامه ریزی آموزشی انجام داده است.واحد آموزش پژوهشکده فعالیت خورد را از سال 1392 شروع کرده و فعالیت خود را با پیشرفت خوبی ادامه داده است.
موضوعات اصلی آموزش های پژوهشکده سیستم های مدیریت کیفیت و بازرسی شامل ارزیابی انطباق ، تعالی سازمان، دوره های مختلف سیستم های مدیریت کیفیت، استمرار کسب و کار و مدیریت انرژی است.
برگزاری دوره های آموزشی در پژوهشکده براساس تقویم آموزشی(F-HR-33)یا فهرست آموزشهای قابل برگزاری(F-HR-34) به روشهای زیر انجام می شود:
برگزاری دوره به صورت عمومی (public):
دوره ای است که با برنامه ریزی و اطلاع رسانی پژوهشکده برای تاریخ و مدت مشخص، معرفی می شود، متقاضیان برای شرکت در دوره از طریق سامانه Traninig.Standard.ac.ir در دوره ثبت نام می‌نماید. و در صورت رسیدن به حد نصاب، باحضور مدرس و آموزش گیرندگان در محل برگزاری آموزش برگزار می شود. حداکثر ظرفیت این دوره ها 12 نفر است.
برگزاری دوره به صورت اختصاصی (in-house) :
دوره ای است که به درخواست سازمانهای متقاضی و در تاریخ و مدت زمان درخواستی ایشان برنامه ریزی و به طور اختصاصی برای کارکنان آن سازمان و یا افرادی که از طرف سازمان متقاضی معرفی شدند، برگزار می شود. محل برگزاری این دوره های اختصاصی می تواند توسط پژوهشکده یا سازمان انتخاب شود. حداکثر ظرفیت این دوره ها 20 نفر – یا گروه های 20 نفری - است.
عنوان دوره های آموزشی برگزار شده توسط پژوهشکده سیستم ها: 
1- آشنایی با الزامات استاندارد ISO/IEC 17025
2- ممیزی داخلی استاندارد ISO/IEC 17025
3- سرارزیابی استاندارد ISO/IEC 17025
4- آشنایی با الزامات INSO/ISO/IEC 17020
5- ممیزی داخلی استاندارد INSO/IEC/ISO 17020
6- آشنایی با الزامات ISO 9001: 2008
7- کالیبراسیون و اندازه گیری عمومی
8- تضمین کیفیت نتایج آزمون
9- تضمین کیفیت جامع نتایج
10- کاربرد نرم افزار Minitabدر تضمین کیفیت نتایج آزمون
11- تخمین عدم قطعیت در اندازه گیری
12- صحه گذاری روش آزمون
13- آزمون های خواص فیزیکی و مکانیکی پلاستیکها (تئوری- عملی)
14- آشنایی با نرم افزار MSP
در پایان دوره ها و پس از ارزشیابی شرکت کنندگان، گواهینامه آموزشی صادر می شود.

 دفتر آناليز ريسك