تازه های استانداردهای ملی ایران چاپ شده در نیمه دوم مهر ماه سال 1396 در حوزه های مرتبط با پژوهشکده برق، مکانیک و ساختمان

به گزارش دفتر امور تدوین پژوهشگاه، با مشارکت همکاران پژوهشکده برق، مکانیک و ساختمان، استانداردهای ملی ایران به شرح زیر در کمیته‌های ملی سازمان استاندارد ایران مصوب و پس از شماره‌دهی در نیمه دوم مهر ماه سال 1396 به چاپ رسید.
این استانداردها در قسمت مرتبط با فهرست استانداردهای ملی در سایت سازمان به آدرس www.isiri.gov.ir قابل دسترسی است.


ردیف عنوان استاندارد نوع استاندارد شماره استاندارد نام دبیر
1

خودروهای با سوخت گاز طبیعی فشردهCNG ویژگی‌ها و روش‌های آزمون مجموعه قطعات گازسوز CNG و الزامات نصب آن‌ها بر روی خودرو

ویژگی‌ها و روش‌های آزمون

7598
(تجدید نظر سوم)

مهدی نگهدار جوزانی

2

خودروهای جاده‌ای- فنون اندازه‌گیری در آزمون‌های ضربه- وسایل اندازه‌گیری- الزامات

روش آزمون 8673
(تجدید نظر اول)

مجید نوری کمری

3

خودروهای جاده‌ای- رابط ارتباط تصویری برای دوربین‌ها قسمت 4: پیاده‌سازی الزامات ارتباط

ویژگی‌ها 21514-4

مجید نوری کمری

4

سامانه‌های حمل و نقل هوشمند- چارچوبی برای کاربردهای دورورزی مشارکتی برای وسایل حمل و نقل تجاری تحت مقررات خاص(TARV)قسمت 3: الزامات عملکردی، روش‌های مرجع تایید و مقررات اجباری برای ارائه‌دهندگان خدمات مقررات خاص

ویژگی‌ها 21199-3

مجید نوری کمری

5

سامانه‌های حمل و نقل هوشمند- چارچوبی برای کاربردهای دورورزی مشارکتی برای وسایل حمل و نقل تجاری تحت مقررات(TARV)خاص قسمت 6: کاربردهای مقررات خاص

ویژگی‌ها 21199-6

مجید نوری کمری

6

سامانه‌های حمل و نقل هوشمند- چارچوبی برای کاربردهای دورورزی مشارکتی برای وسایل حمل و نقل تجاری تحت مقررات خاص(TARV)قسمت 14:کنترل دسترسی وسیله نقلیه

ویژگی‌ها 21199-14

مجید نوری کمری

7

فناوری اطلاعات- واسط های کاربر-پیشانه(کنسول) از دور همگانی- قسمت 4:توصیف هدف

ویژگی‌ها 11493-4

مریم شیرازی میگون

دفتر آناليز ريسك